Assimilatieverlichting: “ff dimmen”

Eerder heeft de gemeente onze bezwaren tegen verleende ontheffingen op de wettelijke beperkingen voor lichthinder door assimilatieverlichting op drie glastuinbouwlocaties in de gemeente, afgewezen. Deze bezwaren hadden we samen met KNNV afdeling Delfland ingediend. Het gaat om drie locaties in onze gemeente waar rozen geteeld worden. Die wettelijke eisen zijn al lang van kracht, en het kan wat ons betreft niet zo zijn dat tuinders zich keer op keer op technische onmogelijkheden kunnen beroepen om ontheffing te krijgen zonder een plan voor hoe ze na afloop van de ontheffingsperiode wèl aan de wet gaan voldoen. In de vergunningverlening wordt het kassengebied als industrieel gebied beschouwd, waardoor de lichthinder acceptabel wordt geacht. Maar het gaat natuurlijk helemaal niet om de lichthinder in het kassengebied, maar om de verstoring van mensen en dieren in de woonwijken en natuurgebieden naast het kassengebied.
Op 5 april 2019 hebben we samen met de voorzitter van het Milieuplatform en vertegenwoordigers van KNNV en de bewonersvereniging Delfgauw een gesprek gehad met wethouder Frank van Kuppeveld en mensen van de Omgevingsdienst Haaglanden. We hebben een moreel appel op beide partijen gedaan om meer in de geest van de wet handelen, in plaats van alles goed te keuren dat volgens de letter van de wet toegestaan is. Daarbij hebben we verwezen naar de toekomstvisie Pijnacker Nootdorp 2040. Daarin staat dat Pijnacker-Nootdorp in de regio een uniek woonmilieu wil bieden, met het groene buitengebied meerwaarde wil geven en met duurzame en innovatieve bedrijven, waaronder de glastuinbouw, de economie wil versterken. Lichthinder hoort niet in een prettig woonmilieu en verstoort de kwaliteit van het groene buitengebied (m.n. Grutto’s zijn in de broedtijd zeer gevoelig voor verstoring). En rozenkwekers keer op keer toestaan om niet te hoeven investeren in nieuwe apparatuur is geen prikkel om bedrijven innovatief en duurzaam te maken. De wethouder heeft beloofd om een visiedocument op te stellen waarin hij weergeeft hoe de gemeente in de toekomst met deze materie om wil gaan. Dat document zal aan de Raad worden voorgelegd en ook aan het Milieuplatform waar de drie betrokken verenigingen zitting in hebben.

Meer weten over lichthinder: Kijk op het platform lichthinder

foto Platform Lichthinder