Nieuwe kansen voor weidevogels zuidpolder?

De Provincie heeft door heel Zuid-Holland gronden in eigendom die ooit zijn aangekocht voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Zo ook in de Zuidpolder van Delfgauw. De realisatie van de EHS is in 2010 door Henk Bleker, staatssecretaris in het eerste kabinet Rutte, om zeep geholpen door het budget voor natuurbeleid met 70% te korten. Sindsdien liggen er overal in de provincie verweesde percelen die meestal zonder specifiek beleid verpacht worden. Vorig jaar heeft de Provincie besloten dat ze van deze gebieden af wil, maar dan wel op zo’n manier dat er toch iets goeds mee gebeurt voor de natuur. Dat kan bijvoorbeeld door een perceel tegen een relatief lage prijs te verkopen onder voorwaarden dat het daarna voor specifieke ecologische doelen wordt ingericht en onderhouden. Ook de gemeente heeft in de Zuidpolder grond in bezit, waar ze wat goeds mee wil doen. Samen gaat het om zo’n 90 hectare. Op donderdag 7 maart, in Het Laarsje in Oude Leede, ondertekenden gedeputeerde Han Weber van Provincie Zuid-Holland, wethouder Peter Hennevanger van gemeente Pijnacker-Nootdorp, hoogheemraad Antoinette Jans van het Hoogheemraadschap van Delfland en Provinciaal Hoofd Zuid-Holland Nick de Snoo van Staatsbosbeheer een intentieverklaring om samen te gaan onderzoeken of het realiseren van een weidevogelgebied in de Zuidpolder haalbaar is.

Na de ondertekening heeft Richard Smokers, geïllustreerd met foto’s van Hans Zweekhorst, een presentatie gehouden over het belang van weidevogelgebieden. Kern van het betoog was dat wie goed voor weidevogels zorgt, ook goed is voor insecten en biodiversiteit in brede zin (vanwege de toename van bloeiende kruiden in het weidegebied), goed is voor het klimaat (vanwege de hogere waterstand die emissies van CO2 en methaan door inklinking van de veenbodem tegengaat), en goed is voor behoud van oud cultuurlandschap.

Kijk op https://pijnacker-nootdorp-actueel.nl/video-ruimte-voor-de-weidevogels/ voor een video-impressie van deze bijeenkomst.

Er is inmiddels een adviesbureau ingehuurd om uit te werken of en hoe door herverkaveling de losse percelen tot een aaneengesloten weidevogelgebied kunnen worden samengesmeed. En om te verkennen of er, bijvoorbeeld samen met agrarische ondernemers in het gebied, een haalbare en gezonde financiële “business case” gevonden kan worden. Vanuit NMP hebben we ook al met de betrokken adviseur gesproken om onze visie op het gebied en de ontwikkelingen te geven. We zijn uiteraard zeer enthousiast over deze kans en zouden het mooi vinden als boeren in het gebied door het uitvoeren van weidevogelvriendelijk beheer, en misschien zelfs door bijvoorbeeld de verkoop van streekproducten uit extensieve veehouderij in het gebied, een aanvulling op hun inkomen kunnen krijgen. Op 17 april is er met de agrarische ondernemersvereniging van Oude Leede verder gepraat. Het was goed om de boeren uit het gebied beter te leren kennen, om meer te leren over hun uitdagingen, en om te zien met hoeveel passie een aantal van hen praatte over hoe goed het ooit ging met Grutto, Kievit en Tureluur.

Meer kansen voor de Grutto in de Zuidpolder? (foto Gerard de Hoog)