Categoriearchief: Andere Organisaties

 
Waterbazen Wandelingen: wandel & ontdek!
>

Iedereen is aan de wandel op dit moment. Wandelen kunnen we veilig doen: op afstand van elkaar en in de buitenlucht. De waterschappen spelen hierop in met de Waterbazen Wandelingen.
Met de gratis Doe & ontdek-gids kun je al wandelend aan de slag met opdrachten en waterweetjes. Onderweg ontdek je wat jij kunt doen voor schoon en voldoende water, check je de waterkwaliteit, leer je kijken als een dijkwachter of spot je tegeltuinen, regentonnen en wadi’s.
Meer informatie over de gids en wandelingen door het gebied van Delfland vind je op onze website hhdelfland.nl

 
Wandelen op eigen (Buyten)houtje
>

Het Bieslandse Bos

Op 18 april wilden we een wandelexcursie in het Bieslandse Bos organiseren. Helaas staan de coronamaatregelen nog steeds geen excursie in een groep toe. Toch willen we je opmerkzaam maken op dit leuke wandelgebied in onze gemeente. Ga er op je eigen moment, op eigen (Buyten)houtje, eens verkennen. Hieronder vind je de beschrijving die Staatsbosbeheer geeft op zijn website. Onderaan deze mail staat een link naar een kaart met wandel- en fietsroutes en een link naar de Buytenhouttafel.

Let wel op: momenteel zijn er werkzaamheden waardoor het Hazepad aan de noordkant van het gebied is afgesloten.

Over het Bieslandse Bos
Het Bieslandse Bos is net als de Balij onderdeel van de Buytenhout, een groen recreatiegebied tussen Delft, Pijnacker en Zoetermeer. Balij en Bieslandse Bos zijn eigendom van Staatsbosbeheer. In en rond het Bieslandse Bos vind je volop afwisseling. Moeras, ruigte, bos en open polder, het is er allemaal. Via de vele wandel- en fietspaden kun je het gebied goed verkennen. Op de verschillende zit- en uitkijkpunten vergeet je de drukte van de stad en ervaar je de natuur van dichtbij. 

Geschiedenis van het landschap
Wie het Bieslandse Bos in gaat, komt langs markante grenspalen met het wapenschild van Biesland uit de 16e eeuw. Deze palen zijn een ode aan de bewogen geschiedenis van het gebied. De ‘ambachtsheerlijkheid’ Biesland werd meermaals opgenomen in omliggende gemeenten, en weer zelfstandig, voordat het in 1921 aan de gemeente Pijnacker werd toegevoegd.

Landschapsarchitecten Ben Kuipers en Jos van de Lindeloof hebben bij de inrichting van het Bieslandse Bos het agrarische verleden van het gebied meegenomen. Bij de entrees vind je bijvoorbeeld grote landbouwhekken van gezaagde boomstammen.

Meer info
Meer informatie vind je in de folder Balij en Bieslandse Bos (PDF) op de website van Staatsbosbeheer
Lees meer over de gebiedsvisie voor Buytenhout-West, waaraan ook NMP heeft bijgedragen, in het Buytenkansen Magazine (PDF). 
 

 
Omgevingsvisie 2050 Geef uw mening
>

Afgelopen week hebben alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp een kaartje in de bus gehad met een oproep om bij te dragen aan de Omgevingsvisie. Die Omgevingsvisie wordt door de gemeente opgesteld vanwege de invoering van de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingsvisie gaat over de fysieke omgeving waarin we wonen, werken en recreëren en geeft kaders en richting aan ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente tot 2050. Op basis van de Omgevingsvisie zal vervolgens een Omgevingsplan worden opgesteld, dat de klassieke bestemmingsplannen gaat vervangen. 

Burgerparticipatie
Via een door de gemeente opgezet participatietraject kunt u meepraten over de Omgevingsvisie. Vanwege COVID-19 vindt dat grotendeels digitaal plaats. Om het gesprek op gang te brengen heeft de gemeente het Panorama Pijnacker-Nootdorp 2020 ontwikkeld, een visualisatie van hoe de gemeente er nu uitziet. Tot en met 12 november kunt u reageren op de vragen die in dat panorama gesteld worden.

NMP geeft natuur een stem
Als NMP bereiden we een document voor waarin we vanuit het perspectief van natuur en milieu onze visie schetsen op de toekomstige inrichting van gebieden binnen en buiten de bebouwde kom van Pijnacker-Nootdorp. Een concept daarvan zullen we in de komende weken met u delen. Verantwoordelijk wethouder Ilona Jense heeft beloofd dat we na 12 november de gelegenheid krijgen om in een gesprek onze visie toe te lichten.

Maar ook uw individuele stem is belangrijk
Intussen wil ik al onze leden oproepen om ook zelf mee te doen aan dit belangrijke participatietraject. We geven als NMP weliswaar namens 500 leden de natuur een stem, maar het heeft nog meer impact als veel van die individuele leden dat ook zelf doen. En daarnaast gaat de Omgevingsvisie natuurlijk om veel meer dan alleen natuur. Het uitwerken van de Omgevingsvisie is een uniek moment om met de gemeente ook uw wensen met betrekking tot bijvoorbeeld wonen, werken, bereikbaarheid, recreatie en andere voorzieningen te delen.

Ga daarvoor (vóór 12 november) naar: https://www.panoramapn.nl/. Meer informatie over de Omgevingsvisie vindt u op: https://www.pijnacker-nootdorp.nl/direct-regelen/bouwen-en-wonen/omgevingsvisie-pijnacker-nootdorp-2050/34454. Daar vindt u ook de documenten waarin de gemeente al bouwstenen voor de visie heeft uitgewerkt. 

 
Birdingplaces.eu: Beter vogels kijken in Europa
>

Twee opgetrokken wenkbrauwen als je de vraag stelt: ‘Zijn er hier in de buurt misschien leuke plekken om vogels te kijken?’ Vogels wat? De medewerker van het lokale toeristenbureau kijkt je vragend aan… En verwijst je vervolgens naar de eendenvijver in het stadspark…

Komt dit je bekend voor? Het vinden van leuke vogelkijkplekken kan in Europa soms erg lastig zijn. Meestal kan de lokale bevolking je niet echt helpen omdat ze niet echt begrijpen wat een vogelaar precies zoekt. Maar vogelaars weten dat wel!

De homepagina van birdingplaces.eu

Daar komt Birdingplaces.eu om de hoek kijken. Wij geven vogelaars de mogelijkheid leuke vogelplekken te vinden en te delen. Met alle details die je nodig hebt om een paar uur lekker vogels te kijken. Het idee achter Birdingplaces.eu is dat je als vogelaar je collega-vogelaars uit andere regio’s of andere landen helpt met jouw kennis. Door mooie vogelkijkplekken te delen uit je eigen regio of mooie plekken die je hebt ontdekt in het buitenland. Op die manier kunnen we allemaal genieten van de duizenden mooie vogelplekken in heel Europa. De voertaal op Birdingplaces.eu is Engels, maar we hebben alle vogelnamen en veel andere informatie voor het gemak al voor je vertaald in het Nederlands.

PLAATS JE FAVORIETE VOGELPLEKKEN OP BIRDINGPLACES

Het plaatsen van vogelgebieden op onze website is heel gemakkelijk en leuk om te doen. En vanwege de start van Birdingplaces is er in 2020 nog een extra bonus. Iedereen die meerdere vogelgebieden toevoegt, maakt kans op het winnen van een topmodel Leica verrekijker en telescoop!
Ga naar www.birdingplaces.eu voor meer informatie.

Op deze plekken zijn al gebieden aangemeld. Je kunt zien dat iemand de Nieuwe Droogmaking, onderdeel van de Groenzoom al heeft opgegeven.

 
Visieverkenning Ruyven-Zuidpolder
>

De gemeente Pijnacker-Nootdorp maakt een nieuw bestemmingsplan voor Ruyven-Zuidpolder. Een voor de gemeente nieuwe eerste stap in dat proces is het maken van een visieverkenning. Daarmee wil de gemeente bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden meer betrekken bij het maken van een nieuw bestemmingsplan. Als NMP zijn we al dit voorjaar door de gemeente betrokken en hebben we in een gesprek onze visie op het gebied, en de al dan niet gewenste ontwikkelingen daarin gegeven. Kernpunt daarbij is de ambitie om in de Zuidpolder een weidevogelgebied te realiseren. De Zuidpolder is de laatste grote open polder in onze regio en de komende jaren doet zich een unieke, maar in onze optiek waarschijnlijk wel allerlaatste kans voor om middels ingrepen in de verkaveling en het beheer de ecologie van de polder te versterken en een deel ervan weer geschikt te maken als broedgebied voor weidevogels. Als NMP geven we in de visieverkenning de natuur een stem. Maar het helpt als onze leden als individuele burgers ook hun stem laten horen. Kijk op de website van de gemeente Pijnacker-Nootdorp of de speciale online tool hoe u kunt bijdragen aan de vorming van een groene visie op deze polder.  

Ruyven – Zuid Polder

 
BuytenKansen; een visie voor Buytenhout-West
>

NMP heeft de afgelopen anderhalf jaar meegewerkt aan de ontwikkeling van een lange-termijn visie voor het gebied Buytenhout-West. Op 14 november is het eindresultaat gepresenteerd in de vorm van een inspirerend magazine: BuytenKansen. Elektronische versies van de visie en het magazine zijn te downloaden van www.buytenhouttafel.nl. Via een formulier op de site kan ook een papieren versie worden aangevraagd. De visie is inmiddels aangeboden aan de betrokken gemeentes Pijnacker-Nootdorp en Delft. Die zijn nu aan zet om de visie te verwerken in de omgevingsvisies die zij komend jaar moeten gaan ontwikkelen.

 
Opbrengst sponsoractie PLUS
>

In augustus schreven we ons in bij Plus Sabine Zondag in Pijnacker voor een sponsoractie. Het leverde een mooie cheque van € 243,39 op, zichtbaarheid voor de vereniging en voor de deelnemers het spannende moment om het sponsorbedrag op te zien lopen wanneer je een coupon verzilverde. Uiteindelijk zijn we op de zeventiende plaats geëindigd van de dertig deelnemende verenigingen.
De opbrengst biedt een goede mogelijkheid een informatiebord bij de Lepelaarplas te plaatsen naast de nieuwe Komkommerweg in Pijnacker.
Plus Sabine Zondag en alle klanten die ons steunden van harte bedankt!


 
Assimilatieverlichting: “ff dimmen”
>

Eerder heeft de gemeente onze bezwaren tegen verleende ontheffingen op de wettelijke beperkingen voor lichthinder door assimilatieverlichting op drie glastuinbouwlocaties in de gemeente, afgewezen. Deze bezwaren hadden we samen met KNNV afdeling Delfland ingediend. Het gaat om drie locaties in onze gemeente waar rozen geteeld worden. Die wettelijke eisen zijn al lang van kracht, en het kan wat ons betreft niet zo zijn dat tuinders zich keer op keer op technische onmogelijkheden kunnen beroepen om ontheffing te krijgen zonder een plan voor hoe ze na afloop van de ontheffingsperiode wèl aan de wet gaan voldoen. In de vergunningverlening wordt het kassengebied als industrieel gebied beschouwd, waardoor de lichthinder acceptabel wordt geacht. Maar het gaat natuurlijk helemaal niet om de lichthinder in het kassengebied, maar om de verstoring van mensen en dieren in de woonwijken en natuurgebieden naast het kassengebied.
Op 5 april 2019 hebben we samen met de voorzitter van het Milieuplatform en vertegenwoordigers van KNNV en de bewonersvereniging Delfgauw een gesprek gehad met wethouder Frank van Kuppeveld en mensen van de Omgevingsdienst Haaglanden. We hebben een moreel appel op beide partijen gedaan om meer in de geest van de wet handelen, in plaats van alles goed te keuren dat volgens de letter van de wet toegestaan is. Daarbij hebben we verwezen naar de toekomstvisie Pijnacker Nootdorp 2040. Daarin staat dat Pijnacker-Nootdorp in de regio een uniek woonmilieu wil bieden, met het groene buitengebied meerwaarde wil geven en met duurzame en innovatieve bedrijven, waaronder de glastuinbouw, de economie wil versterken. Lichthinder hoort niet in een prettig woonmilieu en verstoort de kwaliteit van het groene buitengebied (m.n. Grutto’s zijn in de broedtijd zeer gevoelig voor verstoring). En rozenkwekers keer op keer toestaan om niet te hoeven investeren in nieuwe apparatuur is geen prikkel om bedrijven innovatief en duurzaam te maken. De wethouder heeft beloofd om een visiedocument op te stellen waarin hij weergeeft hoe de gemeente in de toekomst met deze materie om wil gaan. Dat document zal aan de Raad worden voorgelegd en ook aan het Milieuplatform waar de drie betrokken verenigingen zitting in hebben.

Meer weten over lichthinder: Kijk op het platform lichthinder

foto Platform Lichthinder

 
Nieuwe kansen voor weidevogels zuidpolder?
>

De Provincie heeft door heel Zuid-Holland gronden in eigendom die ooit zijn aangekocht voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Zo ook in de Zuidpolder van Delfgauw. De realisatie van de EHS is in 2010 door Henk Bleker, staatssecretaris in het eerste kabinet Rutte, om zeep geholpen door het budget voor natuurbeleid met 70% te korten. Sindsdien liggen er overal in de provincie verweesde percelen die meestal zonder specifiek beleid verpacht worden. Vorig jaar heeft de Provincie besloten dat ze van deze gebieden af wil, maar dan wel op zo’n manier dat er toch iets goeds mee gebeurt voor de natuur. Dat kan bijvoorbeeld door een perceel tegen een relatief lage prijs te verkopen onder voorwaarden dat het daarna voor specifieke ecologische doelen wordt ingericht en onderhouden. Ook de gemeente heeft in de Zuidpolder grond in bezit, waar ze wat goeds mee wil doen. Samen gaat het om zo’n 90 hectare. Op donderdag 7 maart, in Het Laarsje in Oude Leede, ondertekenden gedeputeerde Han Weber van Provincie Zuid-Holland, wethouder Peter Hennevanger van gemeente Pijnacker-Nootdorp, hoogheemraad Antoinette Jans van het Hoogheemraadschap van Delfland en Provinciaal Hoofd Zuid-Holland Nick de Snoo van Staatsbosbeheer een intentieverklaring om samen te gaan onderzoeken of het realiseren van een weidevogelgebied in de Zuidpolder haalbaar is.

Na de ondertekening heeft Richard Smokers, geïllustreerd met foto’s van Hans Zweekhorst, een presentatie gehouden over het belang van weidevogelgebieden. Kern van het betoog was dat wie goed voor weidevogels zorgt, ook goed is voor insecten en biodiversiteit in brede zin (vanwege de toename van bloeiende kruiden in het weidegebied), goed is voor het klimaat (vanwege de hogere waterstand die emissies van CO2 en methaan door inklinking van de veenbodem tegengaat), en goed is voor behoud van oud cultuurlandschap.

Kijk op https://pijnacker-nootdorp-actueel.nl/video-ruimte-voor-de-weidevogels/ voor een video-impressie van deze bijeenkomst.

Er is inmiddels een adviesbureau ingehuurd om uit te werken of en hoe door herverkaveling de losse percelen tot een aaneengesloten weidevogelgebied kunnen worden samengesmeed. En om te verkennen of er, bijvoorbeeld samen met agrarische ondernemers in het gebied, een haalbare en gezonde financiële “business case” gevonden kan worden. Vanuit NMP hebben we ook al met de betrokken adviseur gesproken om onze visie op het gebied en de ontwikkelingen te geven. We zijn uiteraard zeer enthousiast over deze kans en zouden het mooi vinden als boeren in het gebied door het uitvoeren van weidevogelvriendelijk beheer, en misschien zelfs door bijvoorbeeld de verkoop van streekproducten uit extensieve veehouderij in het gebied, een aanvulling op hun inkomen kunnen krijgen. Op 17 april is er met de agrarische ondernemersvereniging van Oude Leede verder gepraat. Het was goed om de boeren uit het gebied beter te leren kennen, om meer te leren over hun uitdagingen, en om te zien met hoeveel passie een aantal van hen praatte over hoe goed het ooit ging met Grutto, Kievit en Tureluur.

Meer kansen voor de Grutto in de Zuidpolder? (foto Gerard de Hoog)

 
Bloemrijk veldje ingezaaid in Groene Keijzer
>

Vrijdag 12 april hebben Staatsbosbeheer en NMP met hulp van wethouder Peter Hennevanger, een perceel grond bij natuurcompensatiegebied de Groene Keijzer ingezaaid met een bloemenrijk kruidenmengsel. Dat is bedoeld om meer insecten aan te trekken. Maar ook goed voor allerlei vogels in het gebied. Niet alleen doordat ze de insecten eten die erop af komen. De bloemzaden zijn in de winter een welkome aanvulling op het menu. Hopelijk kunnen we komende zomer al genieten van een kleurrijk en levendig schouwspel met de dieren die er gebruik van maken.

Hier een kort filmpje zoals ook te vinden op Pijnacker Actueel 

Natuurgebied de Groene Keijzer, gelegen aan de noordrand van de Zuidpolder van Delfgauw langs de N470, is aangelegd als compensatie voor veenweide-natuur die verloren is gegaan bij de aanleg van de N470 en de wijk Keijzershof in Pijnacker. Het gebied, met weiden, plas-dras, een diepere plas en kades, is eigendom van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Doordat bij de aanleg onbedoeld veel onkruidzaad met de aangebrachte grond is meegekomen, groeit er erg veel zuring in het gebied. Daardoor zijn de weiden en kades niet geschikt als broedgebied voor weidevogels. Bestrijding van de zuring gebeurt zo natuurvriendelijk mogelijk, met schapen en soms door te maaien. Omdat de zuring geen kans mag krijgen zaad te vormen, moet dat helaas wel gebeuren in het broedseizoen, iets wat je normaliter natuurlijk niet zou willen. Het beleid begint echter merkbaar vruchten af te werpen en is de enige manier om snel de ecologische compensatiedoelen te realiseren: de Groene Keijzer als een aantrekkelijk broed- en foerageergebied voor weide- en watervogels. 

 
Natgras en plasdras – noodzaak voor weidevogels
>

Nat grasland en plasdrasgebied vormen samen een belangrijke leefomgeving voor de weidevogels die nu, na een lange, vaak uitputtende vlucht vanuit de overwinteringsgebieden terugkeren in Nederland.

In de aanloop naar het broedseizoen staat in de Bergboezem een laagje water waarvan het niveau met behulp van drie zogenaamde Bosmanmolentjes wordt geregeld door de Groenzoombeheerder.

Plas dras Voorafsche polder

Ook in de Oostmeerpolder en Voorafsche polder staan meerdere percelen onder water waarvan het niveau wordt geregeld door het Hoogheemraadschap. Het verhoogde waterpeil in het vroege voorjaar biedt volop foerageermogelijkheden aan terugkerende weidevogels om snel weer op krachten te komen na hun reis uit Afrika.

Tureluur, grutto, scholekster en kieviet kunnen met hun lange en kwetsbare snavels makkelijk in de natte bodem peuren naar wormen en ander voedsel. Goed doorvoed trekken de vogels na enige tijd weer verder naar hun favoriete broedgebieden elders in het land; sommige blijven hier om te broeden. Voor de kuikens die in mei uit het ei kruipen vormen de voedselrijke plasdrasgebieden een ideale omgeving om gezond op te groeien.

Natte velden zorgen ook voor een belangrijke toename van verschillende leefgebieden waarin insecten (ook al zo bedreigd) goed kunnen gedijen.

Het duurt overigens hooguit een maand of twee voordat de beheerder het waterpeil weer laat zakken. Dan kan het gras weer gaan groeien, staat het veld weer snel vol met bloeiende planten en kruiden en hoor je op warme dagen het gezoem van ontelbare insecten. En met een beetje geluk komt de veldleeuwerik dan ook weer terug.

Heerlijk toch?

Jan Smith

 
De Berm Komt Tot Bloei
>

De provincie Zuid-Holland verzorgt 674 kilometer aan provinciale wegen. De bermen spelen een belangrijke rol in het leven van planten en insecten en met die laatste groep gaat het, zoals we allemaal wel weten, niet goed. Daarom gaat de provincie de bermen ecologisch beheren met als doel het vergroten van de biodiversiteit. Alle insecten, maar zeker ook de bijen profiteren ervan, want zij zijn voor hun voedsel afhankelijk van bloeiende bloemen. Als er minder insecten zijn, zijn er dus ook minder vogels. Om over het probleem van het wegvallen van plantenbestuiving nog maar te zwijgen.

Ik kom hierop omdat ik tijdens een fietstocht twee in werkkleding gehulde heren in de berm langs de provinciale weg N470 aantref. de een is bezig met het fotograferen van plantjes, de ander maakt aantekeningen op een klembord.

Ze werken in opdracht van de Provincie Zuid-Holland en vertellen enthousiast over wat ze zoal hebben aangetroffen in de bermen langs de provinciale wegen. Zij hebben inmiddels alle regio’s afgewerkt en inventariseren nu alle planten en kruiden in onze regio. Het gebeurt in het kader van het provinciale project ’De Berm Komt Tot Bloei’ en de beide heren vertellen dat ze steeds weer opnieuw aangenaam verrast worden door de grote vegetatievariëteit in de bermen langs de wegen.

Op basis van alle verzamelde gegevens wordt gericht maaibeleid ontwikkeld: elke N-weg krijgt zo een eigen maaiplan, ook wel maaitekening genoemd, waarin vastgelegd is op welke manier, wanneer en met welke methode de bermen moeten worden onderhouden. Het kan daarom voorkomen dat de bermen van de ene weg slechts eenmaal per jaar worden gemaaid, terwijl dat langs andere wegen tot wel vier keer gebeurt. Soms worden bermen in zijn geheel gemaaid, maar het kan ook vorkomen dat op andere plaatsen gewenste bloeiende planten en kruiden juist langer blijven staan. Hier en daar zullen hogere soorten langer dan gebruikelijk langs de wegen blijven staan om zo voedsel en beschutting te bieden aan allerlei insecten en op plaatsen waar de verkeersveiligheid in het geding is, wordt resoluut kort gemaaid.

Het aloude adagium ‘lekker kaal de winter in’ is echter definitief passé.

Ecologisch bermbeheer houdt onder andere in dat op een later moment gemaaid wordt dan voorheen, waardoor meer biodiversiteit van bloemen en kruiden in de berm ontstaat. Sommige plantensoorten zien we overigens liever niet in de berm staan, omdat ze bijvoorbeeld te veel woekeren, soms ook schade toebrengen aan (agrarische) grond of gebouwen, of omdat sommige van die planten zelfs giftig zijn voor mens en dier of allergische reacties teweeg kunnen brengen. Akkerdistel, akkermelkdistel, Jacobskruiskruid, reuzenberenklauw, het groot hoefblad en de Japanse duizendknoop zullen daarom zoveel mogelijk worden aangepakt voordat ze gaan bloeien of zaad vormen. Het maaisel wordt pas een paar dagen later weggehaald zodat insecten mooi de gelegenheid krijgen zich een veilig heenkomen te zoeken. Door het verwijderen van het maaisel wordt bovendien bewerkstelligd dat de bodem verarmd waardoor bovengenoemde schadelijke planten minder kans krijgen zich te ontwikkelen, maar juist de groei van bloeiende planten wordt gestimuleerd.

Ook worden lichtere machines of machines met speciale lagedrukbanden ingezet die minder schade aan de ondergrond toebrengen en zodoende planten, insecten, maar ook rupsen en eitjes sparen.

Het voedselarmer maken van de grond neemt tussen de vijf en tien jaar in beslag.

Project ‘De Berm Komt Tot Bloei’ is inmiddels ook uitgebreid naar alle snelwegen in de provincie. Alle bermen zullen gaandeweg bloemenrijk worden ingericht en zijn dan uitermate geschikt als leefgebied voor insecten.

Werp dus ook eens een korte blik op de bermen van de weg en geniet van alle geuren en kleuren.

En tot slot: chapeau voor dit positieve initiatief van de Provincie Zuid-Holland. Kijk voor meer informatie op de website

Jan Smith

 
Oppervlaktewaterkwaliteit samenwerking NMP Rotta
>

Project Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland – Natuur- en Vogelwacht Rotta en Vereniging Natuur- en Milieubescherming Pijnacker NMP slaan de handen ineen.

Goede kwaliteit van het water in de singels, plassen, sloten en vaarten in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp is van doorslaggevend belang voor het leven van vogels, vissen, amfibieën en insecten. Ook voor onze eigen gezondheid en die van onze kinderen die bootje varen, hengelen, zwemmen of pootjebaden mag het oppervlaktewater uiteraard geen bedreiging vormen.

Om die reden werd donderdag 31 januari jl. door een groep enthousiaste en deskundige mensen van Rotta en NMP de Projectgroep Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland in het leven geroepen. De deelnemers gaan zich uitdrukkelijk bezighouden met toezicht op het behalen van de wettelijk vastgestelde doelen voor de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater in onze directe woon- en leefomgeving. De groep gaat de door de waterschappen Delfland en Schieland/Krimpenerwaard gepubliceerde meetgegevens van veldcontroles nauwkeurig bestuderen en interpreteren. Op die manier willen ze de vinger aan de pols houden waar het gaat om de chemische en ecologische situatie in de vele watergangen die de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp rijk zijn. In voorkomende gevallen wil de groep met aanbevelingen komen voor de waterschappen en/of de gemeentelijke overheden, waardoor beoogde natuur- en recreatiewaarden op een hoger plan gebracht kunnen worden.

Plannen voor activiteiten waarbij leerlingen van allerlei scholen zich bewust worden van de noodzaak van een schone leefomgeving en in het bijzonder van gezond oppervlaktewater zijn in voorbereiding. Daarbij wordt gedacht aan voorlichting en het met de schooljeugd samen uitvoeren van kleinschalig wateronderzoek. Tevens staat de organisatie van enkele lezingen door specialisten van de waterschappen op het wensenlijstje.

Een van de doelstellingen van de projectgroep is het verhogen van het waterbewustzijn van alle inwoners; vandaar ook het voornemen om in lokale en regionale media met enige regelmaat te berichten over alle toekomstige bevindingen.

 
Groenzoom: natuur en of recreatie?
>

De Groenzoom ligt op de gemeentegrens van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Voor het Lansingerlandse deel is in het bestemmingsplan “natuur” veranderd in “recreatie”. Dat vindt NMP geen goede ontwikkeling. Dit hebben we aangegeven bij  wethouder Van Staalduine. Pijnacker-Nootdorp heeft aangegeven dat ze voornemens zijn om bij de herziening van het bestemmingsplan voor het Pijnackerse deel, de bestemming “natuur” te behouden.

Ook hebben wij bij de wethouder onze zorg geuit over het gebrek aan handhaving in de Groenzoom, met name m.b.t. niet aangelijnde honden. Om te kunnen handhaven is een aanpassing van de Algemene Politie Verordening nodig. De gemeente is daarmee bezig en verwacht dat deze in mei 2017 behandeld wordt in de Raad.

Gaat u wandelen in de natuur met uw hond, hou hem aangelijnd en laat hem alleen los daar waar het is toegestaan. Uw hond verstoord anders nodeloos nest en verblijfsplaatsen van dieren.

-afbeeldingen-toerisme_en_recreatie-wandelen-honden_aan_de_lijn

 

 
Natuurmonumenten
>

nmNMP werkt in de Ackerdijkse plassen nauw samen  met Natuurmonumenten omdat zij verantwoordelijk zijn voor het gebiedsbeheer. We helpen daar vooral met het landschapsbeheer.

Soms spreken we ook in op standpunten van de gebiedscie.

 
Natuur- en Vogelwacht Rotta
>

rotta
Natuur- en Vogelwacht Rotta is een natuurbeschermingsvereniging die sinds 25 jaar werkzaam is in het recreatiegebied De Rottemeren en de omliggende gemeenten Moerkapelle, Zevenhuizen, Bergschenhoek, Bleiswijk, Berkel & Rodenrijs en Rotterdam.

 
IVN Delft
>


IVN Delft

Het IVN Vereniging voor natuur- en milieu-educatie is een organisatie van vrijwilligers en beroepskrachten die bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. IVN-afdeling Delft is actief op vier werkterreinen: educatie, informatie, beheer en beleid, en heeft een twaalftal werkgroepen. Daarnaast is het IVN vertegenwoordigd in diverse locale overkoepelende organisaties.