Categoriearchief: Kalender

 
Zaterdag 22 mei Vogelexcursie Krekengebied

Op zaterdag 22 mei vindt de jaarlijkse vogelexcursie van NMP plaats. Dit keer in het Krekengebied. We verzamelen om 07:00 uur aan de Noordkade, net voorbij de volkstuinen aan de Sportlaan (bij het informatiebord van Staatsbosbeheer). Vandaar gaan we lopend het gebied in. Er zijn drie excursieleiders, Peter Elfferich, Peter Esselink en Wim Priem. Elk van hen kan 6 mensen meenemen, dus het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 18. Tijdens de wandeling houden we onderling natuurlijk 1,5m afstand. Er is nu nog ruimte om aan te melden. Doe dat uiterlijk donderdag 20 mei via .

Het Krekengebied
Fietsend over het Virulypad vanaf Pijnacker naar Delft hebt u rechts uitzicht over de biologische boerderij van de familie Duyndam. Het Krekengebied vindt u aan de andere kant van het fietspad (zie kaart onderaan). Het Krekengebied maakt deel uit van de Boswachterij ‘De Balij en Bieslandse Bos’ en wordt doorsneden door verschillende wandelpaden.

Het gebied is nog niet zo oud en is pas halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw ingericht als onderdeel van de Randstadgroenstructuur. Toen zijn ondiepe waterpartijen gegraven met flauwe oevers. Bij de aanleg is een klein deel van het gebied ingeplant met bomen en struiken. Door spontane vestiging van bomen en struiken is het gebied uitgegroeid tot een bosrijk gebied met open ruimtes. Het natte, halfopen karakter van dit deel maakt dat het gebied een natuurlijke schakel vormt tussen het grasland en het bos. De natuurwaarden zijn er door de aanwezigheid van verschillende terreintypen veel hoger dan in de omgeving. Er is niet alleen open water en bos, maar ook alle stadia daartussen komen voor, met name rietruigte en struweel.

Vroeg op voor maximale vogelzang
Zowel moeras- als bosvogels vinden er een geschikt broedgebied. Volgens inventarisaties door Vogelwacht Delft e.o. zijn van 43 vogelsoorten broedgevallen vastgesteld. In mei zijn de vogels volop te horen, omdat de mannetjes zingend hun territorium afbakenen of vrouwtjes proberen te verleiden. Dat zingen doen ze vooral bij zonsopkomst. Vandaar dat we om 07:00 uur starten. Zo vroeg in de ochtend hoor je de meeste vogels. De drie excursieleiders zijn ervaren in het herkennen van de vogels op geluid. Daarnaast zullen veel vogels ook zichtbaar zijn. Neem uw verrekijker mee en geniet van de lente!

 
Omgevingsvisie 2050 Geef uw mening

Afgelopen week hebben alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp een kaartje in de bus gehad met een oproep om bij te dragen aan de Omgevingsvisie. Die Omgevingsvisie wordt door de gemeente opgesteld vanwege de invoering van de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingsvisie gaat over de fysieke omgeving waarin we wonen, werken en recreëren en geeft kaders en richting aan ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente tot 2050. Op basis van de Omgevingsvisie zal vervolgens een Omgevingsplan worden opgesteld, dat de klassieke bestemmingsplannen gaat vervangen. 

Burgerparticipatie
Via een door de gemeente opgezet participatietraject kunt u meepraten over de Omgevingsvisie. Vanwege COVID-19 vindt dat grotendeels digitaal plaats. Om het gesprek op gang te brengen heeft de gemeente het Panorama Pijnacker-Nootdorp 2020 ontwikkeld, een visualisatie van hoe de gemeente er nu uitziet. Tot en met 12 november kunt u reageren op de vragen die in dat panorama gesteld worden.

NMP geeft natuur een stem
Als NMP bereiden we een document voor waarin we vanuit het perspectief van natuur en milieu onze visie schetsen op de toekomstige inrichting van gebieden binnen en buiten de bebouwde kom van Pijnacker-Nootdorp. Een concept daarvan zullen we in de komende weken met u delen. Verantwoordelijk wethouder Ilona Jense heeft beloofd dat we na 12 november de gelegenheid krijgen om in een gesprek onze visie toe te lichten.

Maar ook uw individuele stem is belangrijk
Intussen wil ik al onze leden oproepen om ook zelf mee te doen aan dit belangrijke participatietraject. We geven als NMP weliswaar namens 500 leden de natuur een stem, maar het heeft nog meer impact als veel van die individuele leden dat ook zelf doen. En daarnaast gaat de Omgevingsvisie natuurlijk om veel meer dan alleen natuur. Het uitwerken van de Omgevingsvisie is een uniek moment om met de gemeente ook uw wensen met betrekking tot bijvoorbeeld wonen, werken, bereikbaarheid, recreatie en andere voorzieningen te delen.

Ga daarvoor (vóór 12 november) naar: https://www.panoramapn.nl/. Meer informatie over de Omgevingsvisie vindt u op: https://www.pijnacker-nootdorp.nl/direct-regelen/bouwen-en-wonen/omgevingsvisie-pijnacker-nootdorp-2050/34454. Daar vindt u ook de documenten waarin de gemeente al bouwstenen voor de visie heeft uitgewerkt. 

 
Tel mee in het Jaar van de Wilde Eend

De Wilde Eend is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hadden dat het er de laatste decennia langzaam steeds minder werden. Toch is sinds 1990 al ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwenen. De winteraantallen, bestaande uit Nederlandse standvogels en wintergasten van elders, vertonen een vergelijkbare afname. Vogelbescherming en Sovon hebben 2020 uitgeroepen tot het jaar van de Wilde Eend. Eén van de activiteiten is een citizen science project om te onderzoeken hoeveel jonge eendjes er uiteindelijk groot worden. Met behulp van een app kan iedereen mee tellen. Kijk voor meer informatie op de websites van Sovon en Vogelbescherming.