Bestuur

Voorzitter: Richard Smokers
Secretaris: Cees Kerkhof
Penningmeester: Teake Stavenga
Bestuurslid: Wim Priem
Bestuurslid: Matthijs van der Welle
Bestuurslid: Vacature

Klik op de namen van de bestuursleden om nader kennis te maken.

Wat houdt het bestuurswerk van NMP in?
Het bestuur van NMP houdt zich met diverse onderwerpen bezig, waarvan een aantal steeds terugkomt op de agenda van bestuursvergaderingen. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen:

  • zaken met betrekking tot de ruimtelijke ordening, natuur- en milieubeleid en natuurbeheer
  • rapportage over diverse overleggen
  • praktische verenigingszaken, zoals inkomsten en uitgaven
  • cursussen, excursies, de Verderkijker en publiciteit

Bespreking van ontwikkelingen m.b.t. ruimtelijke ordening, natuur- en milieubeleid en natuurbeheer, vormen meestal de hoofdmoot van de bestuursvergaderingen. Het gaat daarbij om gemeentelijke en provinciale plannen en de manieren waarop we invloed kunnen uitoefenen als zich ongewenste bedreigingen voordoen (inspraak en bezwaren indienen, overleg, publiciteit, contact met bestuurders, lobbyen). Ook wordt overlegd over het opstarten, de stand van zaken, of het beëindigen van gerechtelijke procedures.

Aan het eventueel starten of voortzetten van een juridische procedure gaat meestal een uitvoerige discussie vooraf. Niet alleen zijn daar kosten mee gemoeid, maar bovendien moet worden afgewogen of niet op andere manier het zelfde doel kan worden bereikt. Procederen is een tijdrovend proces, waarbij wij als vereniging altijd moeten opboksen tegen professionals. Dat is iets wat je niet lichtzinnig doet.

Het bestuur overlegt regelmatig met vertegenwoordigers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp over gemeentelijk beleid met gevolgen voor natuur en landschap maar ook over praktische zaken als groenbeheer. Individuele bestuursleden en andere actieve verenigingsleden vertegenwoordigen de vereniging in verschillende overlegorganen op gemeentelijk en regionaal niveau. Ook hebben we contact met bijv. het Hoogheemraadschap, Natuurmonumenten en de Provincie. Bespreken van de strategie voor en voortgang van deze overleggen is dan ook een vast punt op de bestuursagenda.

Dat in een bestuursvergadering ook praktische bestuurszaken aan de orde komen, zal duidelijk zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om belangrijke uitgaven (een printer, informatieborden, een kijktoren, etc.) of zaken die met statuten te maken hebben.

Als vereniging besteden we ook veel aandacht aan publiciteit en educatie. Het eerste gebeurt bijvoorbeeld intern door het verenigingsblad De Verderkijker en extern door onze website en bijvoorbeeld publicaties in de Telstar. Voorts neemt de vereniging deel aan milieumarkten, discussiebijeenkomsten, etcetera, en jaarlijks organiseren we een aantal educatieve activiteiten zoals lezingen, cursussen en excursies.

Het bestuur vergadert gemiddeld eens in de vijf weken. Belangstellenden kunnen altijd vergaderingen of een gedeelte daarvan bijwonen. Informatie hierover is te verkrijgen via .

De statuten van de vereniging zijn hier in te zien en te downloaden.