Missie

NMP is een vereniging die de natuur op lokaal niveau een stem wil geven en daarom behartigen wij de belangen van de natuur en natuurliefhebbers in en rondom Pijnacker-Nootdorp. We streven ernaar om bij te dragen aan het behoud van bij deze regio behorende natuurwaarden. Hieronder verstaan wij de hier van oudsher voorkomende flora en fauna, het cultuurlandschap, bestaande geologische (bodem)structuren en natuurlijke processen die zich daar afspelen. Tevens willen we een bijdrage leveren aan het versterken van bestaande natuurwaarden door natuurontwikkeling.

Ackerdijk Pijnacker (ZH)
Ackerdijk Pijnacker (ZH)

Onze vereniging richt zich op de gemeente Pijnacker-Nootdorp maar ook op aangrenzende gebiedsdelen voor zover het de belangen treft van natuur en natuurliefhebbers in deze gemeente. We richten ons op natuurwaarden zowel buiten als binnen de bebouwde omgeving. Om ons heen worden we geconfronteerd met bedreigingen voor natuur en landschap. Dit is vooral het gevolg van verdergaande verstedelijking. Dat is onder meer te zien in de aanleg van de N470 en bouw van de woonwijken Tolhek en Keizershof. We zien echter ook mogelijkheden voor natuurbehoud en ontwikkeling van nieuwe natuur, bijvoorbeeld bij de realisatie van de Groen Blauwe Slinger.

Groene Keijzer Pijnacker
Groene Keijzer Pijnacker

De komende jaren willen we de volgende doelen bereiken:

 • Realisatie van de Groen Blauwe Slinger zodanig dat ze kan functioneren als ecologische verbindingszone tussen het Groene Hart en Midden Delfland;
 • Behoud van bedreigde natuurwaarden in en rond Pijnacker-Nootdorp;
 • Natuurontwikkeling in bepaalde gebiedsdelen ter vergroting van de biodiversiteit.

Om dat te bereiken zullen we:

 • Het overheidsbeleid kritisch volgen;
 • Overleggen met gemeente en andere lokale en regionale partijen;
 • Gebruik maken van ons recht om in te spreken en eventueel juridische procedures te voeren;
 • Mensen bewust maken van ontwikkelingen door publiciteit en educatie;
 • Samenwerken met andere partijen;
 • Eigen gebiedsgerichte beleidsplannen maken en uitvoeren;
 • Gebiedsinventarisaties houden en gebieden monitoren;
 • Landschapsonderhoud plegen.
Ecoverbinding Koningshof Keizershof Pijnacker
Ecoverbinding Koningshof Keizershof Pijnacker

Zoals blijkt uit bovenstaande richten we ons in de toekomst met name op natuur en landschap. Het onderwerp milieu nemen we daarbij zeker mee als het van invloed is op natuur- en landschapsbehoud (het “groene” milieu), maar het “grijze” milieu (afval, vervuiling door industrie, etc.) zullen we grotendeels overlaten aan andere organisaties die in de gemeente actief zijn op dit onderwerp. Duurzaamheid in brede zin heeft echter wel nadrukkelijk onze aandacht. In 2007 hebben we bijvoorbeeld samen met de gemeente informatie-avonden georganiseerd over het broeikaseffect en over mogelijkheden voor verduurzaming van onze gemeente. Via onze zitting in het Milieuplatform en directe interactie met de gemeente zijn we betrokken bij uitwerking van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.

Om het werk van het bestuur van vertegenwoordigers in overlegorganen te ondersteunen en om de vereniging slagvaardiger te maken en aantrekkelijker voor bestaande en nieuwe leden, willen we meer met commissies gaan werken. Deze kunnen ad-hoc worden opgericht om bepaalde vraagstukken onder de loep te nemen, of kunnen een permanent karakter hebben.