Inbreng NMP voor Omgevingsvisie

In het kader van de nieuwe Omgevingswet, die per 1 januari 2022 van kracht wordt, stelt de gemeente Pijnacker-Nootdorp een Omgevingsvisie op. De Omgevingswet is enerzijds bedoeld om de procedures te vereenvoudigen, die nu nog moeten worden gevolgd voor de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte. Maar het moet ook zorgen voor een meer integrale afweging van alle aspecten die spelen bij de inrichting van de fysieke leefruimte. De Omgevingsvisie gaat over de fysieke omgeving waarin we wonen, werken en recreëren en geeft kaders en richting aan ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente tot 2050. Op basis van de Omgevingsvisie zal vervolgens een Omgevingsplan worden opgesteld, dat de klassieke bestemmingsplannen gaat vervangen.

Een belangrijk element van de Omgevingswet is de grote rol van burgerparticipatie. Om die reden organiseert de gemeente Pijnacker-Nootdorp een participatieproces om input op te halen voor de Omgevingsvisie. Vanwege COVID-19 vindt dat grotendeels digitaal plaats. Tussen begin oktober en 12 november konden alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp bijdragen aan de Omgevingsvisie, onder meer door op een speciaal daarvoor ontwikkelde website vragen te beantwoorden.

Als NMP hebben we een uitgebreid document opgesteld en ingediend, waarin we vanuit het perspectief van natuur en milieu onze visie schetsen op de toekomstige inrichting van gebieden binnen en buiten de bebouwde kom van Pijnacker-Nootdorp. Dat document is te downloaden via onderstaande link:

Inbreng NMP voor Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp

Een plaatje uit het NMP-document met antwoorden op de participatievragen m.b.t. de Omgevingsvisie. Op deze kaart is het groene hoefijzer rond de kern Pijnacker goed te zien. De omkaderde groene gebieden zijn natuur-, recreatie- en landbouwgebieden met belangrijke landschappelijke en natuurwaarden. De groene pijlen geven plaatsen aan waar ecologische verbindingen gewenst zijn of bestaande verbindingen verbeterd moeten worden.

In oktober en november hebben we ook al enkele gelegenheden gehad om onze visie mondeling toe te lichten. De gemeente heeft in het kader van het participatietraject middels virtuele workshops gesprekken gevoerd met vertegenwoordigingen van verschillende geledingen in Pijnacker-Nootdorp. Als NMP hebben we meegedaan aan een workshop met verschillende natuurorganisaties en aan een workshop met de leden van het Milieuplatform.

De inbreng van NMP op de Omgevingsvisie voor Pijnacker-Nootdorp omvat de volgende hoofdpunten:

• De groene buitengebieden maken Pijnacker-Nootdorp een unieke, groene parel in de drukke en dichtbevolkte Randstad. De landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het oude, open polder- en veenweidelandschap moeten niet alleen worden behouden, maar juist versterkt. Ontwikkelingen in de groene gebieden moeten bijdragen aan de kernwaarden van die gebieden, en mogen er niet op afdingen.

• Het oppervlak aan groene gebieden moet tenminste gelijk blijven. Dit betekent geen opoffering van groen voor woningbouw, sportterreinen, glastuinbouw of industrie.

• Bij het beleid voor onze groene gebieden moet biodiversiteit als meest kwetsbare waarde op één worden gezet. Een hoge natuurwaarde is de basis voor de recreatieve en belevingswaarde van de groene gebieden. Een robuuste ecologie is nodig om natuur bestand te maken tegen klimaatverandering en toenemende recreatiedruk.

• Groen in de wijken zorgt voor een betere leefbaarheid, vermindering van hittestress, klimaatbestendigheid en voor behoud en versterking van biodiversiteit. Natuur moet structureel worden geïntegreerd in de gebouwde omgeving. Natuur-inclusief bouwen en het voorkomen van “verstening” dragen ook bij aan meer biodiversiteit in de bebouwde kom.

• Duurzame tuinbouw gaat niet alleen over energie en klimaat. Voor NMP zijn ook vermindering van lichthinder, vermindering van het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, en het tot nul terugdringen van lozingen daarvan naar het oppervlaktewater belangrijke elementen van duurzame glastuinbouw.

• NMP is niet per se tegen de plaatsing van windmolens binnen de gemeentegrenzen, als dat nodig is om de klimaatdoelen te halen. Maar omdat de groene omgeving van Pijnacker-Nootdorp een belangrijke en onderscheidende kwaliteit van onze gemeente is, moeten alternatieve vormen van energieopwekking, die minder of geen negatieve impact hebben op landschappelijke en natuurwaarden, voorrang krijgen boven investeringen in windmolens.

• Er zijn (betere) ecologische verbindingen nodig tussen de groene gebieden binnen de gemeente, met gebieden in omliggende gemeenten en om de groene buitengebieden te verbinden met de ecologische dooradering van de bebouwde kom.


Hieronder kun je ook de documenten van de gemeente over de omgevingsvisie downloaden:

De vloer van de omgevingsvisie

Het fundament van de omgevingsvisie