Jacht op vogels

Roeken

Op 10 juli 2018 vond bij de Raad van State de zitting plaats over het hoger beroep van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen met diverse lokale natuurorganisaties (waaronder NMP) met betrekking tot de plannen van de provincie m.b.t. afschot van roeken. Het lijkt erop dat de Staatsraden zich redelijk goed in de zaak verdiept hadden en goede en soms kritische vragen stelden. Helaas heeft de RvS op 17 oktober de uitspraak van de rechtbank grotendeels vernietigd en mogen er dus weer roeken worden afgeschoten. Erg teleurstellend! De RvS is van mening dat de staat van instandhouding van Roeken in ZuidHolland geen gevaar loopt doordat het afschot is gelimiteerd tot maximaal 40.

Zomerganzen

De zitting bij de Raad van State betreffende het hoger beroep van de NMZH samen met diverse lokale natuurorganisaties (waaronder NMP) met betrekking tot de zomerganzen vond plaats op 28 augustus. De verwachting was dat RvS serieus met het hoger beroep zou omgaan en dat een oordeel niet op voorhand al klaar zou liggen. Op 24 oktober kreeg NMZH bericht dat het hoger beroep ongegrond verklaard is. De uitspraak is redelijk verbijsterend, want de RvS geeft wat de motivering betreft alleen maar aan dat de Canadese Gans en Kolgans in het Besluit beheer en schadebestrijding (Bbsd) genoemd worden als soorten die in het gehele land schade veroorzaken en dat door opname in die lijst per definitie vast staat dat door bestrijding de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar komt.

Smienten

De NMZH heeft samen met 18 lokale natuurorganisaties waaronder NMP beroep aangetekend bij de rechtbank vanwege de toestemming van de provincie voor het afschieten van smienten. Volgens ons gaat het niet goed met de populatie smienten en is het onverantwoord om smienten af te schieten ter bestrijding van landbouwschade. Ook vinden de natuurorganisaties dat onvoldoende is onderbouwd dat door het verjagen van smienten door afschot er daadwerkelijk minder schade optreedt. Omdat er vanaf 1 oktober smienten geschoten zouden mogen worden en de voorzieningenrechter vanwege de materie en omvang van het dossier niet verwachtte voor die datum uitspraak te kunnen doen, bepaalde de rechter dat er geen smienten geschoten mogen worden tot de uitspraak in een zitting die op 25 oktober plaatsvond. Tijdens deze zitting werd vooral uitvoerig ingegaan op de staat van instandhouding en het effect van afschot daarop. Naar verwachting zal medio november duidelijk zijn of er weer een voorlopige voorziening wordt toegewezen of dat er een schriftelijke ronde volgt zodat daarna uitspraak gedaan kan worden in de bodemprocedure.

Knobbelzwanen

Recentelijk heeft Gedeputeerde Staten het faunabeheerplan voor knobbelzwanen goedgekeurd. Gezien de gunstige staat van instandhouding van de knobbelzwaan en het feit dat met het voorgenomen beheer deze staat van instandhouding niet snel in het geding komt is besloten om geen verdere actie te ondernemen.

afschotlijst provincie Zuid-Holland