NMP steunt bezwaren tegen ontheffingen jacht in ZH

De Zuid-Hollandse faunabeheereenheid heeft ontheffingen van de flora- en faunawet afgegeven voor het doden van grauwe ganzen, kolganzen, smienten, eksters en roeken. De provincie wil door het toestaan van het afschieten van deze vogelsoorten de schade aan gewassen terugdringen. De Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland heeft met steun van NMP en een groot aantal andere natuurverenigingen in Zuid-Holland bezwaar aangetekend tegen deze ontheffingen.

Naar aanleiding van de hoorzitting op 10 maart 2016 over het bezwaar tegen de ontheffing voor het doden van winterganzen kreeg Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland bericht dat de provincie (eindelijk) een besluit heeft genomen over dit bezwaar. De bezwarencommissie heeft naar aanleiding van dit bezwaar geadviseerd om het toestaan van afschot voor zonsopkomst uit de ontheffing te schrappen (de andere bezwaren hebben zij ongegrond verklaard). De provincie heeft dit advies niet opgevolgd en de ontheffing dus verder niet aangepast. Door Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland is een beroepschrift tegen dit besluit bij de Rechtbank Den Haag ingediend (mede ondertekend door o.a. NMP).

Op 2 juni vond een hoorzitting plaats over het bezwaar ingediend door Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (mede ondertekend door NMP) tegen het doden van zomerganzen. De punten waarover met name kritische vragen werden gesteld waren:

  • Het feit dat de ontheffing al geldt als er ook nog winterganzen in Nederland zijn.
  • De ontheffing stelt geen limieten.
  • De faunabescherming en Animals Rights hadden in hun bezwaar een punt gemaakt van het feit dat met de ontheffing eieren mogen worden geprikt, maar dat de effectiviteit daarvan niet bewezen is en dit dierenleed veroorzaakt.
  • Over het schieten voor zonsopkomst en na zonsondergang bestaat jurisprudentie dat dit in strijd is met de Vogelrichtlijn.
  • Er lijkt ook een procedurele fout te zitten in de ontheffing doordat voor het gebruik van honden en lokvogels niet de beperking van tijd van de dag is opgenomen.

Het is nu afwachten wat de bezwarencommissie aan Gedeputeerde Staten zal adviseren en in hoeverre GS dit advies zal opvolgen.

clip_image00256In december heeft Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (alweer mede ondertekend door NMP) een zienswijze ingediend op de ontwerp-ontheffing voor het doden van roeken, die ter inzage was gelegd. In de beschikking die is afgegeven aan de faunabeheereenheid om roeken te mogen doden, is een reactie op de zienswijze opgenomen. Het is nogal teleurstellend dat alle kritiekpunten uit de zienswijze met een wel zeer beperkte motivatie van tafel worden geveegd. Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, gesteund door 14 lokale organisaties (o.a. NMP), is bij de Raad van State in beroep gegaan tegen deze ontheffing.

Zie ook: de site van Mileufederatie