NMP maakt bezwaar tegen houtstookoven Molenlaan in Pijnacker

Er is recent een omgevingsvergunning verleend voor een bouw van een houtstookoven aan de Molenlaan 22 in het oostelijk tuinbouwgebied in Pijnacker. De vergunning lag ter inzage tot 12 april 2018. Zoals onder andere te lezen was in de Telstar is er veel onrust ontstaan bij omwonenden in met name de woonwijken Ackerswoude en Klapwijk over de effecten van deze installatie op de luchtkwaliteit. Of die zorgen terecht zijn, is moeilijk te beoordelen omdat er weinig concrete informatie over de plannen beschikbaar is. Het is juist om die reden dat ook NMP besloten heeft om bezwaar aan te tekenen. Onze bezwaren richten zich op de volgende 3 aspecten:

Luchtkwaliteit: Het onduidelijk is wat m.n. de fijnstof-emissies van deze centrale voor de luchtkwaliteit gaan doen. Er is op dit moment onvoldoende informatie en tijd om dit goed te beoordelen. De uitleg van wethouder van Staalduine, dat het allemaal OK is omdat de installatie aan strenge normen moet voldoen, is niet overtuigend. Dat er normen voor dit soort installaties zijn, wil niet zeggen dat er geen negatieve effecten op luchtkwaliteit zijn. Dat hangt af van de hoogte van de normen in g/kWh en de grootte van de installatie, maar ook van of de installatie in de praktijk daadwerkelijk zo schoon is als de norm belooft.

Duurzaamheid: Er is best wat te zeggen voor het verwarmen van kassen met biomassa, vooral als die biomassa uit de regio komt, bijvoorbeeld in de vorm van groenafval uit de tuinbouw. Maar het gaat hier om een grote installatie die behalve voor kasverwarming gebruikt gaat worden om stroom aan het net te leveren (hetzelfde business model als gasgestookte WKK). Als daar inderdaad, zoals de beschikbare informatie suggereert, per dag 4 vrachtwagens met hout pellets van onduidelijke oorsprong voor moeten worden aangevoerd, dan is het niet evident dat deze installatie bij gaat dragen de gemeentelijke klimaatdoelstellingen. Er zijn inmiddels sterke aanwijzingen dat veel uit het buitenland geïmporteerde houtpellets niet duurzaam zijn in termen van netto effect op de CO2-uitstoot en impact op biodiversiteit. Indien er niet alleen gecertificeerde houtpellets verstookt worden maar ook (mogelijk vervuild) afvalhout, is er bovendien kans op extra luchtvervuilende emissies.

Onzorgvuldigheid van het vergunningsproces en onvoldoende betrokkenheid van stakeholders: Zowel NMP als het Milieuplatform zijn niet door de gemeente geïnformeerd. Gegeven dat er zaken met beduidend minder impact wel door het College met het Milieuplatform worden besproken, verbaast het ons dat dat in dit geval niet gebeurd is. Uit de reacties van omwonenden en de gebrekkige informatie op basis waarvan de discussie gevoerd wordt, is ook duidelijk dat er geen zorgvuldige communicatie over deze aanvraag met de directe belanghebbenden heeft plaatsgevonden. Een dergelijke onzorgvuldige omgang met stakeholders zou ook verwijtbaar zijn als het hier wel om een evident schone en duurzame energievoorziening zou gaan, omdat het leidt tot weerstand bij burgers die schadelijk is voor de succesvolle opschaling van duurzame opties.

We adviseren het College van B&W derhalve de verlening van deze vergunning op te schorten en om in samenwerking met de aanvrager van de vergunning een proces te starten waarin stakeholders beter geïnformeerd worden. Pas daarna kan er een weloverwogen besluit worden genomen. Het Milieuplatform dient een vergelijkbaar verzoek in bij de gemeente en vraagt het College om meer informatie.