Verslag fietsexcursie mei 2019

Op 18 mei 2019 maakten we met 20 mensen een tochtje door enkele gebieden in de gemeente. Het zonnetje brak door en de natuur liet zich bewonderen.

Veel te zien (foto Bernard Nanninga)

Kluten en tureluurs met hun jongen liepen op enkele meters afstand door de weide in de Groenzoom. En in de rietstrook kwamen de rietgorzen en karakieten hoog in het riet zitten om te zingen. De gele kwikstaart zat rustig boven op een pluim te zonnen. Van die vogelweelde en het lekkere weer werden we als mensen dan weer heel blij en enthousiast.

Ook bij de Bergboezem, Ackerdijk en de Groene Keijzer konden we de nodige vogels met hun jongen bekijken. De excursie werd inspirerend geleid door Peter Elfferich, Peter Esselink en Wim Priem, allen lid van NMP. Voor de beide laatsten was het de eerste keer. Peter Esselink had zijn telescoop op statief bij zich, waardoor de deelnemers de vogels goed konden bekijken. En het inspireerde tot het maken van bijgaande foto van het visdiefje. Het was een geslaagde ontmoeting met elkaar en met de natuur.

Visdiefje (foto Arjan Mann)

Waargenomen vogels

Kluut + jongen, Grutto + jongen, Knobbelzwaan,Boerenzwaluw, Meerkoet, Waterhoen, Grauwe gans,Canadese gans, Nijlgans, Krakeend, Zomertaling, Oe-verloper + jongen, Bergeend, Kleine Karekiet, GeleKwikstaart, Blauwborst, Spotvogel, Koekoek (gehoor-d), Zwartkop, Fitis (gehoord), Aalscholver, Kievit, To-renvalk (in nestkast op paal), Buizerd, Fazant, Rietzan-ger (gehoord), Dodaars, Fuut, Geoorde Fuut, Visdiefen Kuifeend.

Totaal 31 verschillende vogels.