Duurzaamheidsvisies gemeente energie en mobiliteit

NMP heeft in de afgelopen maanden o.a. via het Milieuplatform plannen van de gemeente met betrekking tot mobiliteit en duurzaamheid becommentarieerd.

De Ontwerpvisie Duurzame Mobiliteit Pijnacker-Nootdorp geeft richting aan het mobiliteitsbeleid van de gemeente tot 2040. Na de groei in kwantiteit van de afgelopen decennia wil de gemeente voor de komende decennia vooral inzetten op kwaliteit. Het Milieuplatform en NMP waarderen de terughoudendheid in verdere uitbreiding van infrastructuur en het voornemen om te sturen op betere en slimmere benutting van bestaande mobiliteitsmogelijkheden met inzet op reductie van mobiliteit, gedragsverandering en verduurzaming. Het document geeft een goed doordacht stappenplan voor het aanpakken van huidige en toekomstige knelpunten. Maar waar voor doorstroming en veiligheid knelpunten vaak evident zijn, en ze voor luchtkwaliteit en geluid in principe ook op basis van metingen en toetsing aan geldende normen kunnen worden vastgesteld, zullen voor CO2 en klimaat nooit vanzelf knelpunten worden ervaren. Een tekortkoming van het document is dan ook dat er relatief weinig aandacht is voor CO2-emissies. Omdat de Ontwerp Thematische Structuurvisie Duurzame Energie en Energieneutraliteit juist naar alle sectoren behalve verkeer kijkt, bestaat er het gevaar dat broeikasgasemissies van verkeer een blinde vlek worden in het gemeentebeleid. Hetzelfde geldt voor luchtkwaliteit en geluid, waarvoor in de mobiliteitsvisie geen concrete ambities of plannen zijn geformuleerd.

Behalve via het Milieuplatform heeft NMP ook zelf een inspraakreactie naar de gemeente gestuurd over de Ontwerp Thematische Structuurvisie Duurzame Energie en Energieneutraliteit. Als geheel is de Thematische Structuurvisie naar onze mening een net wat te vaag en algemeen stuk geworden. NMP begrijpt dat het door de haast, die verbonden was met het nog in 2015 zeker kunnen stellen van de benodigde middelen, nu misschien niet concreter kon. Maar dit blijft onbevredigend. Het is nu vooral een plan om op een later tijdstip concretere plannen te maken. Het blijft zo onduidelijk hoe de gestelde doelen op een later tijdstip wel concreter worden gemaakt en op wat voor manier de gemeente enige regie gaat krijgen op de acties. We hebben grote zorgen over de mate waarin het uitganspunt “van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie”, waarbij de overheid zich vooral richt op het ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving, in het geval van klimaatbeleid voldoende garantie biedt op het halen van de lange termijn doelen. Hoe wordt er tussentijds getoetst op doelbereik van de ondersteunde initiatieven? En wat gaat de gemeente doen als de optelsom van lokale initiatieven, samen met nationale en andere bovenlokale ontwikkelingen, onvoldoende blijkt om de gestelde doelen te halen? Het kan niet zo zijn dat de overheid uit een gebrek aan initiatieven op enig moment concludeert dat de samenleving daarmee blijkbaar democratisch besloten heeft dat de doelstelling toch niet zo belangrijk of bindend is. Hier hoort wat ons betreft een werkvorm bij waarin partners elkaar op hun bijdrage kunnen aanspreken. Maar daar moeten dan eerst wel duidelijker afspraken over gemaakt worden. Gelukkig worden de hierboven geschetste tekortkomingen in de visie behoorlijk goedgemaakt in het Concept Uitvoeringsprogramma. De benoemde activiteiten zijn veelal concreet en relevant, en de toegewezen menskracht en budgetten significant. Door het gebrek aan concreetheid in de visie is het wel lastig om te beoordelen in hoeverre de voorgestelde maatregelen er voor gaan zorgen dat de in de visie geformuleerde doelen en ambities worden gehaald.

Beide beleidsdocumenten zijn te vinden op de website van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.