Rotonde N470 / Komkommerweg: succes door samenwerking

De Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) en NMP hebben het afgelopen halfjaar samengewerkt om bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Provinciale Staten van Zuid-Holland onze bezwaren kenbaar te maken tegen de opheffing van de rotonde Oude Leede / Keizershof in de N470. De mogelijke opheffing van die rotonde hangt samen met de aansluiting van de geplande Verlengde Komkommerweg op de N470. De provincie heeft zich tot nu toe op het standpunt gesteld dat het aantal rotondes in de N470 tussen Delft en Pijnacker niet mag toenemen, omdat anders de doorstroming op de N470 zou verslechteren. En dat dus de rotonde bij Oude Leede / Keizershof weg moet als er een nieuwe rotonde bij komt voor de aansluiting van de Komkommerweg. Zie voor meer details en bijbehorende kaartjes van de situatie de vorige Verderkijker. In oktober hebben ook bewoners van de wijk Keizershof zich verenigd en bij de gemeente gepleit tegen opheffing van de rotonde. Zij vrezen vooral vermindering van de bereikbaarheid van Keizershof en ongewenste verkeerstromen door de wijk, met name na realisatie van de ontsluiting naar de rotonde Tuindersweg.
BOL en NMP hebben voor de zomervakantie al een gesprek gehad met wethouder José van Egmond. In september en oktober hebben we twee keer ingesproken bij de Commissie Verkeer en Milieu van Provinciale Staten. En we hebben de gemeenteraadsfracties geïnformeerd over onze bezwaren. Die betreffen kort samengevat verslechtering van de bereikbaarheid van Oude Leede en Keizershof, aantasting van natuurwaarden in de Zuidpolder door aanleg van een parallelweg langs de N470 die nodig is voor aansluiting van Oude Leede op de rotonde Tuindersweg, en verspilling van schaars overheidsgeld.

In de vergadering van de Commissie Verkeer en Milieu van Provinciale Staten op 7 oktober gaf de D66-fractie aan er voorstander van te zijn de rotonde voorlopig te laten liggen en eerst te kijken hoe de verkeerssituatie zich ontwikkelt, na aansluiting van de Verlengde Komkommerweg. De fracties van SP, CDA, Partij voor de Dieren, 50+, ChristenUnie, PvdA, en GroenLinks sloten zich bij dit standpunt aan. Alleen de VVD-fractie wilde de ingezette bestuurlijke procedure voortzetten. Gedeputeerde Floor Vermeulen gaf aan dat de N470 een belangrijke regionale route is en dat doorstroming en veiligheid daarom belangrijk zijn. Hij bleef op het standpunt dat de gemeente de ingezette procedure van het bestemmingsplan bestuurlijk moet afronden en wil de afgesproken maatregelen meenemen in het groot onderhoud aan de N470 dat in 2016/2017 plaatsvindt. Wel gaf hij aan veel waardering te hebben voor de betrokkenheid van de bewoners en dat het uiteindelijk een lokale keuze is. Dat laatste lijkt een opening te bieden voor de gemeente om tot andere keuzes te komen. De Commissie Verkeer en Milieu heeft de Gedeputeerde wordt gevraagd in gesprek te gaan met de wethouder van Pijnacker. Afgesproken is dat de gemeente doorgaat met de ingezette procedure van het voorontwerpbestemmingsplan. Dat wordt in november aan de gemeenteraad voorgelegd. Na deze eerste ronde wordt de rotonde N470 weer in de commissie Verkeer en Milieu besproken.
De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft vervolgens op 15 oktober unaniem een door D66 geïnitieerde, en door alle partijen ondertekende motie aangenomen waarin ze stelt dat het aanpassen van de rotonde Keizershof en het verleggen van de aansluiting Oude Leedeweg naar de rotonde Tuindersweg ongewenst is om redenen die NMP en BOL de laatste maanden ook hebben aangegeven. De raad vindt dat het college van Pijnacker-Nootdorp en de raad alles in het werk moeten stellen om PS en GS van Zuid Holland hiervan te overtuigen. Gegeven het eerder genoemde draagvlak binnen Provinciale Staten stelt de raad voor om de komende drie jaar geen aanpassingen te doen aan de rotonde Keizershof en wordt het college gevraagd dus ook geen verdere initiatieven te nemen om de rotonde aan te passen (zoals financiële dekking zoeken of aanpassingen met betrekking tot de ruimtelijke ordening).

Al met al lijkt het er dus op dat de argumenten van BOL en NMP gehoor vinden in de politiek. Het pleit is nog niet gewonnen, maar bovenstaande ontwikkelingen stemmen hoopvol. Het lijkt in ieder geval te gaan lukken om het besluit over opheffing van de rotonde uit te stellen. Maar liever zien we dat er nu al besloten wordt dat de rotonde blijft. Dat kan door de voorgenomen aanpassingen aan de rotonde uit het (voorontwerp)bestemmingsplan te schrappen.