Groenzoom

De Groenzoom

De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied tussen grofweg Pijnacker, Berkel en Rodenrijs en Zoetermeer. Een prachtig weide-, plassen- en slotengebied grenzend aan de drukke weg N470. Aantrekkelijk voor natuurliefhebbers vanwege het hoge aantal soorten vogels en de mooie wandelpaden.

Van tuinbouw en weiland naar natuurontwikkeling Met de herinrichting van wat vanouds een tuinbouw- en weidegebied was, is in 2010 een eerste stap gezet met de ontwikkeling van de Groenzoom. Door goed beheer is de diversiteit toegenomen en kruiden en planten vinden hier hun plek. Ook is de Groenzoom een aantrekkelijk leefgebied geworden voor allerlei vogels, vlinders en andere insecten.

Groenblauwe Slinger door de Randstad De Groenzoom maakt deel uit van de Groen-Blauwe Slinger, die een ecologische verbinding vormt tussen Midden-Delfland en het Groene Hart. Ook fungeert het gebied in dit drukke deel van de Randstad als een groene buffer tussen de oprukkende verstedelijking vanuit Rotterdam en Den Haag. Het gebied bestaat uit veel waterverbindingen en plassen en oer-Hollandse polders met kruidenrijke weilanden. Deze worden begraasd door koeien en schapen en bieden ruimte voor weidevogels, waterberging en recreatie. Het gebied trekt vanwege de waterrijkdom veel vogels aan, zoals steltlopers, eenden en ganzen. Soorten als Grutto, Tureluur, Kievit, en Kluut zijn hier algemeen en broeden er ook. Kemphaan zijn er in het voorjaar met regelmaat in prachtig broedkleed te zien. En met wat geluk zelfs bijzonderheden als de Zwarte Ibis.

Vlinderidylle Anno 2018 wordt gewerkt aan een vlinderidylle. Idylles zijn bloemrijke plekken voor bijen, vlinders en andere insecten. In de Groenzoom gaat het om grasland met bloeiende planten die thuishoren in deze regio. Het gaat om een meerjarige plantengroei die ook over vijf jaar nog kleurrijk is en nectar en stuifmeel levert voor de bijen en vlinders van voorjaar tot najaar. De idylle in de Groenzoom is bijna 3000 m2 groot. Idylles zijn hard nodig want vlinders, bijen en andere bestuivers hebben het erg moeilijk.

DSC00042