Ruimtelijk beleid

Groene ruimte

In de jaren ’90 van de vorige eeuw was het Structuurschema Groene Ruimte de basis voor een nieuwe koers in het natuur- en landschapsbeleid. Uitgangspunt was dat Nederland een aantal aardige natuurgebieden heeft, maar dat die gebieden te versnipperd zijn. Om dit te verbeteren zou het goed zijn om die gebieden met elkaar te gaan verbinden via groene verbindingszones. Via deze ecologische corridors moet uitwisseling van planten en dieren moeten worden bevorderd en moet worden voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerde eilandjes worden. Dit beoogde netwerk van verbindingszones heet de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
i_nl_imro_1926_bp000130044-4001_0007
Gemeenten en provincies dienen de EHS concreet vorm te geven. De lokale overheid heeft echter het probleem dat er een enorme druk is op de ruimte in Nederland: er moet plaats zijn voor wonen, werken, verkeer, waterberging en dan komen daar ook verbindingen voor natuur bij.
De economische factoren wegen vaak sterker dan de natuurbelangen waardoor de realisatie van de EHS moeizaam verloopt.
Daarbij verscheen ook de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en een tweede structuurschema Groene Ruimte. Die Vijfde nota omvat het gehele ruimtelijke beleid en werkte wat de groene ruimte betreft met groene en rode contouren. Er is veel kritiek op de nota gekomen. Vanuit ‘groene’ organisaties werd gesteld dat de contouren veel te vaag waren, terwijl provincies, gemeenten, bedrijfsleven etc. juist veel meer vrijheid wilden om uit te breiden met verstedelijking. Het tweede structuurschema bouwt voort op het eerste en geeft wel concreter aan waar de EHS moet komen en introduceerde het begrip ‘robuuste’ verbindingszones.
realisatie2003
Gelukkig werd in de nieuwe beleidsnota’s wel voortgeborduurd op eerder beleid. In de Randstad was en is veel aandacht voor groen rond de steden. Het tekort daaraan moet worden verminderd door het scheppen van een Randstad groenstructuur en door groene projecten die deels door ‘rode’ projecten (bouwen, industrie) moeten worden betaald. In de Randstad moet in 2020 de kwaliteit van de leefomgeving aanzienlijk