Hondenbeleid in de Groenzoom

Het hondenbeleid in de Groenzoom ons al een paar jaar een doorn in het oog. Voor zover er regels zijn over waar honden mogen komen en al dan niet aangelijnd moeten zijn, worden deze niet duidelijk gecommuniceerd naar de gebruikers van het gebied en er wordt al helemaal niet gehandhaafd. Hierdoor ontstaan er bij gebruikers van de Groenzoom ingesleten gewoonten die met toekomstige aanpassingen in het beleid moeilijk nog te corrigeren zijn.

Het doel van Groenzoom is tweeledig: natuur en recreatie. Op beide vlakken ontwikkelt het gebied zich succesvol. Recreanten zijn enthousiast maar een groot aantal vogelsoorten ook, blijkens de grote aantallen en de bijzondere soorten die aanwezig zijn. Het in goede harmonie samengaan van natuur en recreatie vereist naar onze mening helderheid over wat waar wel en niet mag in het gebied.

Wandelen met honden is een belangrijke vorm van recreatie in de Groenzoom. Maar loslopende honden verstoren vaak de aanwezige vogels. En ook het in de weiden lopend vee. Om dit in goede banen te leiden, en voldoende rust voor verblijvende vogels te creëren, is een zonering nodig waarbij gebieden worden aangewezen waar helemaal geen honden mogen komen, gebieden waar ze aangelijnd moeten zijn en gebieden waar ze los mogen lopen. Een dergelijke zonering is ook steeds de bedoeling geweest en onderschreven door alle betrokken partijen, incl. de twee gemeenten. Er zijn ook borden geplaatst daarvoor. Die worden tot nu toe door veel hondenbezitters genegeerd en zijn om onduidelijke redenen recent weggehaald.

We hebben dit met grote regelmaat ter sprake gebracht in het gebruikersplatform en in overleg met wethouder van Staalduine. Het antwoord van de gemeente was steeds dat handhaving niet mogelijk was omdat de bestaande Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de gemeente daar geen bevoegdheid voor geeft, maar dat het in de nieuwe APV, in goede afstemming met die van Lansingerland, geregeld zou worden. Op 18 mei 2017 stond de nieuwe APV op de agenda van een oordeelsvormende vergadering van de Gemeenteraad. Het moment dus om de gemeente aan zijn belofte te houden.

Het gaat allereerst niet alleen om het broedseizoen. In de winter zijn er grote groepen vogels die in het gebied overwinteren. In het najaar biedt het gebied voedsel aan grote aantallen trekvogels die er opvetten ter voorbereiding van hun reis naar het zuiden. En in het voorjaar zitten trekvogels er om bij te tanken aan het eind van de reis of tijdens een tussenstop voor de volgende etappe. Iedere verstoring die maakt dat vogels in die tijden opvliegen is dan onnodige energieverspilling die de kans op overleving van de dieren verkleint. Ten tweede gaat het niet om honden op de weg. De verstoring vindt niet plaats door honden die al dan niet aangelijnd op de weg lopen maar door honden die los het weiland of het water ingaan. Ook is het maar de vraag of de paden in Groenzoom formeel wel wegen zijn. En ten derde hoeft zo’n bepaling, ook wanneer deze wel logisch geformuleerd zou zijn, helemaal niet overal te gelden. Het gaat er om dat de APV de gemeente de mogelijkheid biedt om buiten de bebouwde kom specifieke gebieden aan te wijzen waar het al dan niet vrij laten lopen van honden niet is toegestaan. Dat alles betekende dat de voorgestelde aanpassing nog steeds geen goede juridische basis zou geven voor adequaat beleid en handhaving m.b.t. loslopende honden in de Groenzoom.

Middels een mail aan alle raadsfracties en een inspraak in de vergadering van 18 mei  2017(zie https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/vergadering/353513/Raad%20Oordeelvorming%2018-05-2017?) hebben we de gemeenteraad  gevraagd om het college te verzoeken om de APV zodanig aan te passen dat ze de gemeente de mogelijkheid geeft om de genoemde zonering in het gebied aan te brengen, dit met borden goed aan te geven en daar ook op te handhaven. En om dit goed af te stemmen met Lansingerland, want de Groenzoom ligt op grondgebied van beide gemeenten. Dit voorstel werd door een groot aantal raadsfracties gesteund en de burgemeester, die de APV in de vergadering presenteerde, zegde na snelle ruggenspraak met de wethouder nog in de vergadering toe dat de APV op dit onderdeel naar ons voorstel zou worden aangepast.

Maar één zwaluw maakt natuurlijk nog geen zomer. Ondanks dat de nieuwe APVs de gemeenten nu de bevoegdheid biedt om gebieden in de Groenzoom aan te wijzen waar honden niet mogen komen of (al dan niet alleen tijdens het broedseizoen) aangelijnd moeten zijn, is het nog onduidelijk hoever de gemeenten hier mee willen gaan. De beheerder van het gebied werkt momenteel met NMP en andere partijen aan een voorstel dat zal worden voorgelegd aan het gebruikersplatform van de Groenzoom en de betrokken gemeenten.

Bron: Alice Wildeboer
Bron: Alice Wildeboer