Skip to main content
Bos - Open water - Grasland

Het Buytenhout

Biesland en de Balij vormen samen met de Delftse Hout, de Dobbeplas, het Westerpark en het Buytenpark een groene bufferzone. Het gebied als geheel wordt ook “Buytenhout” genoemd

Ligging

Het Buytenhout ligt tussen de woonwijken van de gemeenten Delft, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp.

Jonge natuur

Het merendeel van deze gebieden is in de laatste 40 jaar ingericht als recreatie- en natuurgebied. Het is dus vrij jonge natuur. Toch is er een mooie variatie in landschappen ontstaan. Er zijn jonge en al volwassen stukken bos, gebieden met opgaand struikgewas en grote open delen met water of grasland. Het Krekengebied, ten zuiden van de Polder van Biesland is een zeer gevarieerd deel waar al deze landschapssoorten bij elkaar komen. Die afwisseling van biotopen is belangrijk voor de ecologische waarden van het gebied. En maakt het aantrekkelijk voor verschillende vormen van recreatie.

Polder van Biesland en Hoeve Biesland

Een belangrijk open stuk, met veel kenmerken van het oorspronkelijke oude landschap, is de Polder van Biesland. Midden daarin ligt Hoeve Biesland, waar men werkt vanuit het principe ‘Boeren voor de natuur’. Er wordt gestreefd naar gesloten kringlopen en het grasland wordt extensief beheerd door laat maaien en gebruik van ruige mest om kruiden en weidevogels een kans te geven. Langs de plassen in het gebied zie je vooral in het voor- en najaar talrijke weidevogels zoals grutto’s, tureluurs en kemphanen. ’s Zomers broeden er kluten op de oevers, visdiefjes op de nestvlotten en oeverzwaluwen in een aangelegde nestwand. Lepelaars en reigers nestelen in de bomen aan de westkant van het gebied. Dat de sloten schoon zijn en vol leven zitten, hebben we proefondervindelijk geconstateerd bij onze excursie van afgelopen juli.

Buytenhouttafel

Hier werken wij samen aan een duurzame ontwikkeling van natuur, recreatie en economie.

Buytenhouttafel

Natuurvereniging NMP houdt vinger aan de pols in het gebied. We spreken in op bestemmingsplannen en vergunningaanvragen en hebben periodiek overleg met de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Daarnaast overleggen we regelmatig met Staatsbosbeheer over ontwikkelingen in de gebieden die zij beheren.
NMP is ook intensief betrokken bij de Buytenhouttafel , een plek waar ondernemers, bewoners en belangen-organisaties samen werken aan de duurzame ontwikkeling van natuur, recreatie en economie in het gebied Buytenhout-West.
Eén van de eerste projecten betreft het opstellen van een breed gedragen gebiedsvisie, die door de betrokken gemeenten zal worden meegenomen in hun omgevingsvisies.