Skip to main content
Natuurgebied Groenzoom NMP
Weide - Plassen - Sloten

Groenzoom

De Groenzoom is een prachtig weide-, plassen- en slotengebied grenzend aan de drukke weg N470. Aantrekkelijk voor natuurliefhebbers vanwege het hoge aantal soorten vogels en de mooie wandelpaden.

Ligging

De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied tussen grofweg Pijnacker, Berkel en Rodenrijs en Zoetermeer.

Van tuinbouw en weiland naar natuurontwikkeling

Met de herinrichting van wat vanouds een tuinbouw- en weidegebied was, is in 2010 een eerste stap gezet met de ontwikkeling van de Groenzoom. Door goed beheer is de diversiteit toegenomen en kruiden en planten vinden hier hun plek. Ook is de Groenzoom een aantrekkelijk leefgebied geworden voor allerlei vogels, vlinders en andere insecten.

Groenblauwe Slinger door de Randstad De Groenzoom maakt deel uit van de Groen-Blauwe Slinger, die een ecologische verbinding vormt tussen Midden-Delfland en het Groene Hart. Ook fungeert het gebied in dit drukke deel van de Randstad als een groene buffer tussen de oprukkende verstedelijking vanuit Rotterdam en Den Haag. Het gebied bestaat uit veel waterverbindingen en plassen en oer-Hollandse polders met kruidenrijke weilanden. Deze worden begraasd door koeien en schapen en bieden ruimte voor weidevogels, waterberging en recreatie. Het gebied trekt vanwege de waterrijkdom veel vogels aan, zoals steltlopers, eenden en ganzen. Soorten als Grutto, Tureluur, Kievit, en Kluut zijn hier algemeen en broeden er ook. Kemphaan zijn er in het voorjaar met regelmaat in prachtig broedkleed te zien. En met wat geluk zelfs bijzonderheden als de Zwarte Ibis.

De natuur als buur

Klik hier om de website van de Groenzoom te bezoeken.

Hier vindt u verdere informatie, onder andere over het Gebruikersplatform, en ook een agenda met activiteiten.

Vlinderidylle

Vlinderidylle Anno 2018 wordt gewerkt aan een vlinderidylle. Idylles zijn bloemrijke plekken voor bijen, vlinders en andere insecten. In de Groenzoom gaat het om grasland met bloeiende planten die thuishoren in deze regio. Het gaat om een meerjarige plantengroei die ook over vijf jaar nog kleurrijk is en nectar en stuifmeel levert voor de bijen en vlinders van voorjaar tot najaar. De idylle in de Groenzoom is bijna 3000 m2 groot. Idylles zijn hard nodig want vlinders, bijen en andere bestuivers hebben het erg moeilijk.

Hondenbeleid Groenzoom

Beleid

De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied van 560 hectare dat ligt tussen de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en grenst aan Zoetermeer-Rokkeveen.

Om zowel natuurdoelstellingen als recreatiedoelstellingen te realiseren moeten voor twee belanghebbende groepen, de natuur en de recreant, de omstandigheden zo optimaal mogelijk zijn.

Dat heeft uiteraard afspraken tot gevolg.

Vogels, zoogdieren, insecten en vegetatie hebben baat bij zoveel mogelijk rust. De recreant heeft ruimte nodig om actief te kunnen zijn.
Daaronder valt natuurlijk ook het uitlaten van / wandelen met je hond(en). En honden hebben ook behoefte aan beweging, spelen en hollen. Maar dat kan dus niet overal. Want dan worden de belangen van het natuurbeheer (broedende of foeragerende vogels, egels, konijnen en hazen, etc.) teveel verstoord.

Handhaving

Daarom zijn er in de Groenzoom afspraken gemaakt die vastliggen in het ‘Hondenbeleid’.
Op drie plekken in de Groenzoom is het verboden voor honden, op een aantal plekken moeten ze (een periode van het jaar) aangelijnd zijn. En op drie plekken mogen ze altijd los.

Natuurlijk is het de bedoeling dat iedereen zich daaraan houdt. Maar dat lukt niet altijd. Soms door onwetendheid, soms door onverschilligheid.
In principe is er handhaving door opzichters geregeld, maar die is natuurlijk niet continu aanwezig.
Elkaar erop aanspreken is ook niet altijd makkelijk. Het levert sowieso een ongemakkelijke situatie op en meestal heeft het geen resultaat.
Vanuit handhavingsoptiek wordt gemeld dat er nauwelijks overtredingen geconstateerd worden.
Bezoekers denken daar nogal eens anders over. Het ligt er natuurlijk ook maar aan op welk tijdstip je komt handhaven en hoe lang je aanwezig bent.

Gebied Noord

De Groenzoom is in drie gebieden onderverdeeld.
In elk van deze gebieden bevindt zich zowel een aanlijngebied (oranje) als een verboden zone

Gebied Midden

De Groenzoom is in drie gebieden onderverdeeld.
In elk van deze gebieden bevindt zich zowel een aanlijngebied (oranje) als een verboden zone

Gebied Zuid

De Groenzoom is in drie gebieden onderverdeeld.
In elk van deze gebieden bevindt zich zowel een aanlijngebied (oranje) als een verboden zone

Bebording

Voor de duidelijkheid de bordjes die aan het begin van elk gebiedje op losse palen te vinden zijn: