Skip to main content

Rapportage waterkwaliteit

10 juni 2023

Ter ontlasting van de Pijnackerse Vaart stroomt overtollig oppervlaktewater uit Pijnacker-Zuid met het gemaal Keizershof via het ‘Alternatieve Afvoertracé’ door de Zuidpolder van Delfgauw en de Karitaatmolensloot naar de Schie. Door de aanleg van de oostelijke Randweg en gedeeltelijke herontwikkeling van het gebied tussen de wijk Klapwijk en de oostelijke Randweg wordt overtollig water uit dit “FES-Oostlandgebied” momenteel eveneens afgevoerd via dit alternatieve afvoertracé.

In dit FESOostlandgebied zijn enkele glastuinbouwbedrijven gevestigd. NMP maakt zich zorgen over de waterkwaliteit in de Zuidpolder van Delfgauw als overtollig oppervlaktewater uit het FES-Oostlandgebied vermengd is met ‘glastuinbouwwater’ en via het gemaal Keizershof wordt afgevoerd naar de Zuidpolder van Delfgauw. Dit geldt des te meer nu besloten is tot het realiseren van een weidevogelkerngebied in deze polder. Om te volgen of de afvoer van overtollig water uit dit tuinbouwgebied ook effecten heeft op de waterkwaliteit in delen van Pijnacker-Zuid (Klapwijk, Tolhek en Plas van Buijsen) en de Zuidpolder van Delfgauw is de waterkwaliteit door het Hoogheemraadschap Delfland in 2020/21 een jaar lang gemonitord. In maart ontvingen wij (eindelijk) de definitieve rapportage over dit onderzoek.

Uit dit rapport maken wij op dat het ‘aankoppelen’ van de glastuinbouwgebiedjes Hoogse Weg/Monnikenweg op Pijnacker-Zuid van invloed is op de kwaliteit van het oppervlaktewater dat via gemaal Keizershof wordt uitgemalen op de Zuidpolder van Delfgauw. Er is een toename aan gewasbeschermingsmiddelen gesignaleerd! In feite zijn onze zorgen (gedateerd vanaf 2015) bevestigd door deze rapportage. Wij weten niet wat de invloed van deze aanwezige gewasbeschermingsmiddelen in het polderwater is op de aanwezige weidevogels. Naar onze mening kan deze invloed zeer groot zijn; wij denken hier in eerste instantie aan de staat van in stand houding van de insectenpopulatie rondom het water. Een sterke verslechtering van deze insectenpopulatie zal grote gevolgen kunnen hebben op eventueel broedsucces van de aanwezige weidevogels.

Uit het rapport blijkt tevens dat het gehalte totaal fosfor in het water in de wijken Klapwijk en Tolhek recent sterk gestegen is en nu veel te hoog is. De concentratie totaal fosfor gemeten in de Aletta Jacobsstraat (Klapwijk) bedraagt 1,4 mg/l en de concentratie totaal fosfor gemeten bij de brug Meersingel (Tolhek) bedraagt 1,0 mg/l (09/2021). De richtwaarde voor totaal fosfor bedraagt ≤ 0,3 mg/l. In het rapport wordt geen duidelijke oorzaak voor deze hoge fosforconcentratie genoemd. Wij hebben een reactie op dit rapport verzonden naar het Hoogheemraadschap. Een kopie van onze reactie is ook verzonden aan wethouder Peter Hennevanger. In deze brief vragen wij meer gegevens van het Hoogheemraadschap en verzoeken wij verder onderzoek van water dat naar en in de Zuidpolder van Delfgauw stroomt.