Skip to main content

Input NMP voor Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen

19 mei 2023

Naar aanleiding van het burgerinitiatief “Visie op groen in het buitengebied” en de inspraak van NMP in de Omgevingsvisie heeft de gemeenteraad december 2021 aan het College opdracht gegeven om met voorrang een Omgevingsprogramma m.b.t. natuur uit te gaan werken.

In een Omgevingsprogramma worden ambities uit de Omgevingsvisie (die voor Pijnacker-Nootdorp in 2021 is opgesteld) voor een specifiek thema beleidsmatig nader uitgewerkt. In het Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen wordt voor de komende jaren het gemeentelijk beleid vastgelegd rondom natuur binnen en buiten de bebouwde kom, inclusief onderwerpen als buitenspelen, natuurrecreatie en dierenwelzijn. Begin 2023 is de gemeente gestart met een participatietraject. Er hebben reeds drie participatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Aan twee daarvan heeft ook NMP deelgenomen.


Sinds de aankondiging van het Omgevingsprogramma in 2021 zijn we natuurlijk al gaan nadenken over wat wij vanuit NMP belangrijk vinden voor de komende jaren. Wat gaat er al goed en wat moet beter? Welke investeringen in bijvoorbeeld ecologische verbindingen zijn nodig? Een eerder voor onze inspraak in de Omgevingsvisie opgesteld document hebben we verder uitgewerkt, op basis van gesprekken binnen het bestuur, met een aantal ecologisch geschoolde leden en andere input van betrokken leden. Het resultaat hebben we op 19 mei verstuurd naar wethouder Peter Hennevanger en het ambtelijke projectteam voor het Omgevingsprogramma.


Leidend principe bij onze inspraak is dat gemeentelijk beleid netto moet bijdragen aan behoud en versterking van de biodiversiteit, die wereldwijd onder druk staat. Een robuuste ecologie is de basis voor biodiversiteit en maakt natuur in en buiten de kernen bestand tegen toenemende druk door onder andere economische activiteiten, recreatie en klimaatverandering. Alle mogelijkheden die er zijn om binnen de gemeentegrenzen ecologische kwaliteiten te bevorderen dienen te worden benut om bij te dragen aan verbetering van de biodiversiteit en het beheersen van de gevolgen van klimaatverandering.


Zoals eerder gemeld in de Verderkijker komen er nog meer gelegenheden voor inspraak. De gemeente gaat een digitale enquête organiseren waarmee alle bewoners hun wensen en ideeën kunnen inbrengen. We moedigen bij dezen al onze leden, en alle andere burgers van Pijnacker-Nootdorp, aan om van die gelegenheid gebruik te maken. Later dit jaar wordt er een expertsessie gehouden om een concept van het programma te bespreken. Na goedkeuring door het College wordt het programma nog ter inzage gelegd voor formele inspraak. De vaststelling door de gemeenteraad zal pas in 2024 plaatsvinden.

 

Download via de groene link hieronder het document;

NMP input Omgevingsprogramma