Skip to main content
NMP overheidsbeleid Milieu en Duurzaamheid
Overheidsbeleid

Milieu en Duurzaamheid

Milieu betekent omgeving

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen het groene en het grijze milieu. Het groene milieu betreft natuur- en landschappelijke waarden en de leefomstandigheden van flora en fauna, en vormt het hoofdonderwerp van de activiteiten van NMP. Bij het grijze milieu gaat het vooral om de leefomstandigheden van mensen, bijv. om luchtkwaliteit, bodemverontreiniging of geluidoverlast. NMP is van mening dat de “grijze” milieubelangen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp voldoende aandacht krijgen. Het Milieubeleidsplan van de gemeente en de vergaande wet- en regelgeving op dit gebied, maken dat we ons minder concentreren op deze zaken. Toch zijn er onderwerpen op dit gebied, waarin we wel een actieve rol spelen.
Het gaat dan vooral om zaken waar het grijze milieu het groene milieu negatief beïnvloedt. Denk daarbij aan bijvoorbeeld lichthinder door verkeer en kassen, onkruidbestrijding, afvalwaterafvoer of windmolens in of nabij natuurgebieden. En sinds enige tijd horen klimaat en duurzaamheid ook in dit rijtje thuis. Daar waar het groene milieu in de knel kan komen, springen we in. Dat doen we met name door participatie in het Milieuplatform.

Milieuplatform

Sinds 1997 is er structureel overleg tussen de gemeente en belangenverenigingen over het milieubeleid. Op 15 juli 2002 is het vernieuwde Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp officieel geïnstalleerd. Het Milieuplatform bestaat uit verschillende belangenorganisaties. Door de ruime afvaardiging kan gesproken worden van een breed samengesteld platform met aandacht voor allerlei milieuaspecten. Het Milieuplatform is een formele adviescommissie, die het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert op het gebied van milieubeleid en leefomgeving. Het Milieuplatform heeft een onafhankelijk voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. NMP behartigt in het Milieuplatform vooral de belangen van de natuur. Nadere informatie over de het Milieuplatform, met agenda’s en verslagen van vergaderingen, vindt u op de site van de gemeente.

Duurzaamheid

Sinds de film “An Inconvenient Truth” van Al Gore is bijna iedereen er van overtuigd dat ons klimaat verandert als gevolg van de de toename van broeikasgassen in de atmosfeer. Deze toename van broeikasgassen wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten zoals het verstoken van fossiele energiebronnen ten behoeve van ondermeer elektriciteitsproductie, verwarming, industriële processen en mobiliteit, het kappen van tropisch regenwoud en landbouw en veeteelt. Om ernstige klimaatverandering in de toekomst tegen te gaan is op korte termijn een verregaande verduurzaming van onze energievoorziening nodig. Duurzaamheid is inmiddels ’hot’.
Maar duurzaamheid gaat niet alleen over energie en CO2. Duurzaamheid in brede zin gaat erover dat we ons handelen in het hier en nu in evenwicht moeten brengen met de mogelijkheden en beperkingen van de planeet zonder risico’s af te wentelen op toekomstige generaties.

Daar horen ook andere milieu-aspecten, duurzaam gebruik van materialen en grondstoffen en de zorg voor natuurbehoud bij. Verder gaat duurzaamheid ook over het aanpassen van onze leefomgeving aan gevolgen van klimaatverandering die niet meer door vermindering van broeikasgasemissies zijn tegen te houden. Die gevolgen betreffen o.a. extremere weersomstandigheden (meer droge periodes maar vooral ook meer perioden met heftige neerslag) en zeespiegelstijging. Water speelt dus een belangrijke rol in aanpassing aan klimaatverandering, juist in ons lage Nederland. Er is vooral meer ruimte nodig om water te bergen. Die ruimte creëren biedt ook kansen voor nieuwe natuur. Dat is niet alleen mooi meegenomen maar laat ook zien hoe alles met elkaar samenhangt als het gaat om duurzaamheid.

Foto Carla van Viegen – Compensatiegebied De Groene Keijzer

De gemeente Pijnacker-Nootdorp maakt beleid om de activiteiten van burgers, bedrijven en de gemeente zelf duurzamer te maken. Daarbij gaat het natuurlijk om reductie van broeikasgasemissies en waterbeheer, maar daarnaast spelen ook verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van geluidoverlast, duurzaam materiaalgebruik, leefbaarheid en groen binnen en buiten de bebouwde kom een belangrijke rol. Door onze deelname aan het Milieuplatform denken we mee over het onderwerp duurzaamheid in onze gemeente. Maar we ondernemen zelf ook actie. Zo hebben we in samenwerking met de gemeente in 2007 twee klimaatavonden georganiseerd en hebben we binnen de vereniging een werkgroep duurzaamheid opgericht om te werken aan een duurzamer Pijnacker-Nootdorp.