Skip to main content
NMP Missie
Behoud van de regionale natuurwaarde

Missie NMP

Missie

NMP geeft de natuur op lokaal niveau een stem. Wij behartigen de belangen van de natuur en natuurliefhebbers in en rondom Pijnacker-Nootdorp. We zetten ons in voor behoud van bij deze regio behorende natuurwaarden. Hieronder verstaan wij de hier van oudsher voorkomende flora en fauna, het cultuurlandschap, bestaande geologische (bodem)structuren en natuurlijke processen die zich daar afspelen. Tevens leveren we een bijdrage aan het versterken van bestaande natuurwaarden door natuurontwikkeling en beheeractiviteiten. En via excursies, lezingen, cursussen en andere activiteiten vergroten we kennis en bewustzijn van de natuur en bevorderen we natuurbeleving. Kortom:

Beschermen, beheren, beleven

Onze vereniging richt zich op de gemeente Pijnacker-Nootdorp maar ook op aangrenzende gebiedsdelen voor zover het de belangen treft van natuur en natuurliefhebbers in deze gemeente. We richten ons op natuurwaarden zowel buiten als binnen de bebouwde omgeving.

Voor NMP zijn de groene buitengebieden en de kleinschaligheid van de dorpen twee belangrijke en onderscheidende kenmerken van Pijnacker-Nootdorp. Van bovenaf gezien valt het grote groene hoefijzer om de kern Pijnacker op. De aanwezigheid van veel groen in het buitengebied maakt Pijnacker-Nootdorp een unieke, groene parel in de drukke en dichtbevolkte Randstad. Het groene buitengebied bevat ook nog veel kenmerkende elementen van het oude polderlandschap dat vroeger grote delen van Zuid-Holland bedekte. De combinatie van een grotendeels open landschap en veel water levert veel intrinsiek waardevolle, maar ook beleefbare natuur op. Die natuurkwaliteiten zijn het meer dan waard om behouden te blijven.

Natuur en landschap staan continu onder druk van onder andere verdergaande verstedelijking, de aanleg van infrastructuur, recreatie, agrarische activiteiten en klimaatverandering. Een robuuste ecologie in de groene gebieden en binnen de bebouwde kom is noodzakelijk om de natuur daartegen bestand te maken. Dat vergt goed beheer én investeren in bestaande en nieuwe natuur en in goed functionerende ecologische verbindingen. Goede, recente voorbeelden van investeren in bestaande en nieuwe natuur zijn de aanleg van de Groenzoom op de grens van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland en de realisatie van een weidevogelgebied in de Zuidpolder van Delfgauw.   

De komende jaren willen we de volgende doelen bereiken:

 • Behoud van bedreigde natuurwaarden in en rond Pijnacker-Nootdorp;
 • Een goed beheer van de groene buitengebieden gericht op ecologische robuustheid en vergroting van de biodiversiteit;
 • Versterking van de ecologische kwaliteit van groen binnen de bebouwde kom;
 • Realisatie van goed functionerende ecologische verbindingen tussen de groene gebieden en tussen die gebieden de ecologische dooradering van de bebouwde kom.

Om dat te bereiken zullen we:

 • Het overheidsbeleid, m.n. op het gebied van ruimtelijke ordening en natuur, kritisch volgen;
 • Overleggen met gemeente en andere lokale en regionale partijen;
 • Gebruik maken van ons recht om in te spreken en eventueel juridische procedures te voeren;
 • Mensen bewust maken van ontwikkelingen door publiciteit en educatie;
 • Samenwerken met andere partijen;
 • Eigen gebiedsgerichte beleidsplannen maken en uitvoeren;
 • Gebiedsinventarisaties houden en gebieden monitoren;
 • Landschapsonderhoud plegen.

Zoals blijkt uit bovenstaande richten we ons de komende jaren met name op natuur en landschap. Het onderwerp milieu nemen we daarbij zeker mee als het van invloed is op natuur- en landschapsbehoud (het “groene” milieu, bijvoorbeeld waterkwaliteit). Via onze zitting in het Milieuplatform en directe interactie met de gemeente hebben we ook invloed op het gemeentelijk milieubeleid en zijn we betrokken bij uitwerking van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.

Om het werk van het bestuur van vertegenwoordigers m.b.t. natuurbescherming te ondersteunen en voor de organisatie van activiteiten op het gebied van beheer en beleving werken we met verschillende commissies. Deze kunnen ad-hoc worden opgericht om bepaalde vraagstukken onder de loep te nemen, of kunnen een permanent karakter hebben.